Wat is het verschil tussen een Amerikaanse verordening en een EU-richtlijn of verordening | Enhesa (2023)

EHS-grondbeginselen

Met regelgeving en richtlijnen die in het spel zijn, verschillen de regelgevende kaders van de VS en de EU, wat gevolgen heeft voor bedrijven aan beide zijden van de Atlantische Oceaan.

De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben volgens de Europese Commissie en de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger de grootste handels- en investeringsrelatie ter wereld. Nu steeds meer bedrijven hun activiteiten op beide continenten uitbreiden, worden bedrijven blootgesteld aan nieuwe regels waarmee ze niet altijd vertrouwd zijn. Met verschillen in juridische structuur en implementatie zouden bedrijven er goed aan doen om de basisstructuur van de Amerikaanse en EU-regelgeving te begrijpen. Laat ons u enkele verklarende richtlijnen geven.

VS vs EU – verschillende politieke structuren met raakvlakken

De VS is een federaal systeem dat bestaat uit 50 staten, het District of Columbia en bepaalde Amerikaanse territoria. De EU daarentegen is een unieke economische en politieke unie tussen 27 Europese landen. Hoewel de EU geen federatie is, heeft ze veel kenmerken van een federaal model, aangezien de macht is verdeeld tussen de centrale regering (de 3 regerende EU-instellingen) en de regeringen van de lidstaten. In tegenstelling tot de VS heeft de EU geen formele grondwet. De EU-Verdragen functioneren in de praktijk echter als een grondwet, aangezien ze de bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende bestuursniveaus bepalen en bepalen hoe wetgeving wordt aangenomen.

(Video) Het belang van privacyrecht - Blue Legal

EU-landen blijven verantwoordelijk voor meer beleidsterreinen dan Amerikaanse staten. Zo ligt de bevoegdheid om het gezondheidsbeleid te bepalen bij de lidstaten (met enige EU-coördinatie), terwijl het de gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de federale en deelstaatregeringen in de VS. Dit is logisch, aangezien de EU-lidstaten onafhankelijke landen zijn.

Waarom is dit goed om te weten? Het milieubeleid wordt daarentegen gedeeld tussen het centrale en nationale niveau in de EU. In de VS is het concept van coöperatief federalisme een leidend principe. De federale overheid stelt een basislijn vast en de staten zijn verplicht om wetten/regelgeving uit te vaardigen die minstens even streng zijn als de federale tegenhangers.

Wetten/statuten/handelingen in de VS, rechtshandelingen in de EU en regelgeving in beide plaatsen – hoe verschillen ze?

Kunsttermen in zowel de VS als de EU kunnen verwarrend zijn. Hier zijn enkele punten ter verduidelijking.

De federale wetten en voorschriften van de VS lijken op elkaar in die zin dat ze beide gericht zijn op het reguleren van gedrag. Toch is de procedure om ze goed te keuren anders:federale wetten/statuten/wettenzijn wetsvoorstellen die door het Congres zijn aangenomen (via een wetgevingsproces), terwijl federale voorschriften worden gemaakt door uitvoerende afdelingen en agentschappen via een regelgevingsproces.

Federale wetten stellen vereisten of verboden vast die van toepassing zijn in de VS, terwijl federale regelgeving verduidelijkt hoe een instantie bestaande wetten begrijpt, implementeert en handhaaft. Overtredingen van de regelgeving kunnen leiden tot het instellen van sancties.

EU-verordeningen en -richtlijnen zijn beide rechtshandelingen die door de EU-instellingen zijn aangenomen volgens de gewone of bijzondere wetgevingsprocedure. Maar de manier waarop ze worden geïmplementeerd is anders.

EU-regelgeving is vanaf het moment van inwerkingtreding automatisch en gelijktijdig van toepassing in alle lidstaten en behoeft geen voorafgaande nationale omzetting. Hoewel ze onmiddellijk afdwingbaar zijn, moeten de lidstaten toch bepaalde administratieve maatregelen nemen (bijvoorbeeld om de autoriteiten aan te wijzen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering of om sancties vast te stellen voor niet-naleving).

Daarentegen moeten richtlijnen worden omgezet in nationaal recht om van toepassing te worden, maar de lidstaten zijn vrij om de manieren te kiezen om de op EU-niveau vastgestelde doelen te bereiken. In dat opzicht zijn richtlijnen flexibeler dan verordeningen, omdat ze alleen bindend zijn voor de te bereiken resultaten, terwijl verordeningen in al hun onderdelen verbindend zijn.

(Video) The State of Crypto in the EU [ The Definitive Guide on Regulation, CBDCs and Crypto Taxes ]

Het grootste deel van de milieuwetgeving van de EU heeft de vorm van richtlijnen aangenomen, hoewel er geleidelijk steeds meer voorschriften komen op die gebieden waar een uniform systeem nodig is, zoals chemicaliën en productveiligheid.

Amerikaanse versus EU-regelgeving: er is een groot verschil in hoe ver staten kunnen gaan ten opzichte van lidstaten

Ondanks hun gebruikelijke naam en juridisch bindend karakter, zijn de EU- en VS-regelgeving eigenlijk heel verschillend.

Zoals hierboven uitgelegd, worden EU-regelgeving aangenomen door wetgevende EU-instellingen (namelijk het Europees Parlement en de Raad van de EU) via de wetgevingsprocedure, terwijl Amerikaanse regelgeving wordt uitgevaardigd door de uitvoerende macht via het regelgevingsproces.

Bovendien volgt de Amerikaanse regelgeving de goedkeuring van wetten: ze ontwikkelen verder hoe wetten zullen worden geïmplementeerd, vullen bestaande leemten op en interpreteren hun bepalingen. Integendeel, EU-verordeningen zijn uitgebreidere stukken wetgeving die niettemin kunnen worden aangevuld en gedetailleerd door gedelegeerde en uitvoeringshandelingen van de Commissie, en verder kunnen worden uitgevoerd door nationale administratieve regels.

Met betrekking tot het milieubeleid dienen federale wetten en voorschriften als minimumnorm maarde Amerikaanse staten kunnen verder gaan dan die basislijn en strengere statuten en regels aannemen.

Maar in de EU liggen de zaken iets anders. Ook al worden EU-landen vaak aangemoedigd om hogere nationale milieunormen vast te stellen dan die welke zijn vastgelegd in EU-richtlijnen (zoals het geval is voor lucht- en wateremissiegrenswaarden), dergelijke strengere regels mogen de werking van de interne markt niet in gevaar brengen. Dit betekent dat ze niet kunnen leiden tot willekeurige beperkingen of discriminatie van goederen of diensten van andere EU-landen.

Bovendien zullen EU-lidstaten minder snel strengere eisen stellen op die gebieden die volledig worden gereguleerd door EU-regelgeving (zoals vergunningen voor chemicaliën en afvaltransporten, om er maar een paar te noemen), aangezien deze streven naar uniforme normen in de hele EU.

Welke invloed heeft het verschil tussen de Amerikaanse en EU-regelgeving op uw bedrijf?

Gezien het bovenstaande kan het volgende worden geconcludeerd:

 • EU-regelgeving is op een meer uniforme en consistente manier van toepassing op alle EU-landen in vergelijking met federale regelgeving. Dus als u in meerdere EU-lidstaten actief bent en er is een EU-verordening, dan is die regelgeving in alle lidstaten uniform.
 • Als u actief bent in de VS, moet u op de hoogte zijn van zowel de federale als de staatsvoorschriften die van toepassing zijn op uw bedrijf en soms zijn de staatsvoorschriften strenger dan de federale voorschriften.
 • Als u in meerdere EU-lidstaten actief bent en er is een EU-richtlijn van toepassing, moet u zich ervan bewust zijn dat lidstaten het doel van de richtlijn op verschillende manieren kunnen bereiken.

Het begrijpen van het verschil tussen de verschillende soorten regels en rechtshandelingen is daarom essentieel voor bedrijven die internationaal blijven opereren.

Download onze vergelijkingstabel

(Video) Moore webinar 'AI en GDPR: hoe houdt u ethiek en compliance in balans?'

Abonneer u om op de hoogte te blijven van opkomende EHS-problemen met onze nieuwste bronnen

Schrijf je in om te ontvangenupdates opwat er gebeurt op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheidregelgeving –en wat eraan te doen, waaronder: tvandaagrisico'sEnbescherming tegen hen, changendregelgevende ontwikkelingenen uw wensen, trends om voorop te lopen in je programma...

(Video) Commissiedebat Desinformatie en onlineplatformen 14 juni 2023

FAQs

Wat is het verschil tussen een richtlijn en verordening? ›

anders dan verordeningen, die na inwerkingtreding direct van toepassing zijn in lidstaten, zijn richtlijnen niet direct van toepassing in lidstaten. Ze moeten eerst in nationale wetgeving worden omgezet voordat ze van toepassing zijn in elke lidstaat; anders dan besluiten zijn richtlijnen van algemene toepassing.

Wat is de functie van een EU richtlijn? ›

Een “richtlijn” is een rechtshandeling die een bepaald doel vastlegt dat alle EU-landen moeten bereiken. Zij mogen echter zelf de wetgeving vaststellen om dat doel te bereiken.

Hoe werkt een Europese verordening? ›

Verordeningen bevatten regels die direct gelden in alle lidstaten van de Europese Unie. Dit wordt 'rechtstreekse werking' genoemd. Verordeningen hebben daarmee een vergelijkbare status als nationale wetten in de lidstaten, maar in geval van strijdigheid gaat de verordening boven de nationale wet.

Is een richtlijn bindend? ›

Een richtlijn bevat een resultaatverplichting en is verbindend voor de lidstaten. Zij dienen hun nationale wetgeving zodanig aan te passen dat het doel van een richtlijn kan worden gerealiseerd. Richtlijnen zijn gericht tot de lidstaten. Dit in tegenstelling tot verordeningen, die zijn gericht tot eenieder.

Is een richtlijn een verplichting? ›

Een richtlijn van de Europese Unie is een Europese wet die juridisch bindend is en boven de wetten van de afzonderlijke lidstaten staat. Iedere lidstaat moet de fundamentele eisen die in een Europese richtlijn vermeld worden opnemen in de nationale wetgeving. Daarmee is de toepassing van een richtlijn verplicht.

Wat is de richtlijn? ›

aanwijzing voor hoe iets moet en voor wat niet mag

Document dat de best practice beschrijft van wat er wordt gedaan.

Is een richtlijn een wet? ›

Richtlijn in detail

Het doel van de richtlijn is niet eenmaking van wetgeving in de hele Europese Unie, maar het nader tot elkaar brengen ervan. Richtlijnen zijn er op gericht om algemeen beleid te maken, op vrijwel alle terreinen waar de EU de bevoegdheid heeft om regels op te mogen stellen.

Waar vind ik Europese richtlijnen? ›

Verwijzingen naar Richtlijnen en Verordeningen van de Europese Unie zijn voorzien van een link naar EUR-Lex, de online databank van de Europese Unie. U wordt doorgeleid naar de bladzijde waarop informatie over de regeling is te vinden. De informatie wordt onder verantwoordelijkheid van de EU aangeboden.

Welke drie soorten wetgeving maakt de Unie? ›

Soorten EU-wetgeving
 • Primaire en afgeleide wetgeving.
 • Wetgevingshandelingen en niet-wetgevingshandelingen.
 • Soorten EU-wetgeving.

Wat is de Eurodac verordening? ›

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING? Deze verordening regelt de uitbreiding van Eurodac, een biometrische databank van de Europese Unie (EU) met vingerafdrukken van asielzoekers en niet tot de EU/Europese Economische Ruimte (EER) behorende onderdanen voor de vergelijking tussen EU-lidstaten.

Wat regelt een verordening? ›

In de Algemene plaatselijke verordening (APV) worden onder andere voorschriften gegeven op het gebied van de openbare orde en veiligheid in de breedste zin van het woord. Hierbij valt te denken aan: verkeerszaken, horeca-aangelegenheden en bescherming van het milieu.

Hoe verwijs je naar een richtlijn? ›

Een verwijzing in de tekst volgens APA-richtlijnen bestaat uit de achternaam van de auteur en het publicatiejaar. Als je naar een specifiek deel van een bron verwijst, moet je ook een plaatsaanduiding toevoegen, zoals een paginanummer of tijdstempel. Een voorbeeld is: (Habibi, 2021, p. 170).

Is een protocol een richtlijn? ›

Een protocol is een voorschrift, waarvan professionals nooit afwijken. Een richtlijn is een aanbeveling, waarop afwijkingenwel mogelijk zijn. Een standaard is een verzameling richtlijnen.

Welke rechtsinstrumenten kent de EU? ›

Bindende rechtsinstrumenten
 • Richtlijn. Richtlijnen bevatten doelstellingen waar alle lidstaten van de Europese Unie aan moeten voldoen. ...
 • Verordening. Verordeningen bevatten regels die direct gelden in alle lidstaten van de Europese Unie. ...
 • Besluit. ...
 • Begroting. ...
 • Internationale overeenkomst.

Wat is de status van een richtlijn? ›

Richtlijnen zijn geen juridische instrumenten. Dat wil zeggen dat ze geen juridische status hebben, zoals een wet, of zoals regels die op een wet gebaseerd zijn. Ze kunnen wel juridische betekenis hebben. Daarvoor moet de richtlijn allereerst door de beroepsgroep worden onderschreven.

Waarom worden richtlijnen opgesteld? ›

Richtlijnen helpen jou om keuzes te maken voor de juiste zorg. Ze zijn, kortom, bedoeld om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Richtlijnen worden ontwikkeld vóór en dóór professionals.

Hoe is een richtlijn opgebouwd? ›

Samengevat is een richtlijn dus een systematisch opgebouwd document met een verzameling van knelpunten die je tegenkomt op de werkvloer (rondom een bepaald thema) en aanbevelingen die je helpen om in die situaties de juiste zorg te geven.

Hebben richtlijnen directe werking? ›

Richtlijnen kunnen echter slechts een verticale rechtstreekse werking hebben; lidstaten zijn verplicht om de richtlijnen uit te voeren, maar richtlijnen kunnen niet door een lidstaat tegen een particulier ingezet worden (zie het arrest Ratti).

Hoe heet de richtlijn uit de Europese wet en regelgeving die de eisen voorschrijft waaraan de waterkwaliteit in de EU lidstaten moet voldoen? ›

De herziene drinkwaterrichtlijn, aangenomen door het Parlement op 15 december 2020, is in werking getreden op 12 januari 2021. De lidstaten hebben twee jaar de tijd om de richtlijn in nationale wetgeving om te zetten.

Kan je een beroep doen op een richtlijn? ›

Een particulier kan geen rechtstreeks beroep doen op een richtlijnbepaling met als doel een verplichting uit de richtlijn op te leggen aan een andere particulier. Een particulier die is benadeeld doordat het nationale recht strijdig is met een richtlijn kan in dat geval wel schadevergoeding eisen van de lidstaat.

Waar worden Europese richtlijnen gepubliceerd? ›

1) Een wetsvoorstel (een richtlijn of een verordening) wordt in de Europese Unie altijd gepubliceerd door de Europese Commissie.

Wie controleert de Europese Unie? ›

Het Europees Parlement heeft het recht om de Europese Commissie goed of af te keuren. Sinds 1994 moeten kandidaat-commissarissen voor een hoorzitting in het Europees Parlement verschijnen.

Hoe kun je aan een product zien dat het voldoet aan de Europese regelgeving? ›

CE-markering geeft aan dat een product voldoet aan bepaalde minimumeisen voor veiligheid, gezondheid en milieu. Deze eisen vind je in de CE-richtlijnen en verordeningen. CE-markering zit bijvoorbeeld vaak op machines, speelgoed, medische hulpmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en elektr(on)ische apparatuur.

Wat is het verschil tussen de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie? ›

De Raad van Europa heeft 46 lidstaten en houdt zich bezig met mensenrechten, rechtsstaat en democratie. De Europese Raad en de Raad van de Europese Unie zijn organen van de Europese Unie. Die heeft 27 lidstaten en heeft een veel bredere taak dan de Raad van Europa.

Wat is het verschil tussen de Europese Raad en de Raad van Ministers? ›

De Europese Raad heeft geen wetgevingstaak, maar stelt wel de politieke richting van de EU vast. In deze instelling van de Europese Unie (kortweg 'de Raad van Ministers' of nog korter 'de Raad' genoemd) zijn de regeringen van de 27 lidstaten van de EU vertegenwoordigd.

Is een richtlijn een Verdrag? ›

Een Europese richtlijn is een wetgevend instrument van de Europese Unie. De richtlijn kent haar oorsprong in artikel 288 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Een richtlijn is een juridisch instrument van de Europese Unie om nationale wetgeving binnen de Unie op elkaar af te stemmen.

Wie maakt een verordening? ›

Provinciale staten en de gemeenteraad stellen, behoudens bij de wet of door hen krachtens de wet te bepalen uitzonderingen, de provinciale onderscheidenlijk de gemeentelijke verordeningen vast.

Hoe verwijzen naar een verordening? ›

Zoek altijd op het meest specifieke gegeven dat je tot je beschikking hebt, bijvoorbeeld: het documentnummer (2004/35/EG of Verordening (EG) nr. 1698/2005) of de vindplaats in het Pb (PbEU 2004, L 143 p. 56).

Wat is een ander woord voor verordening? ›

verordeningen (meerv.) 1) Bedrijfsorganisatie voorschrift 2) Bepalingen 3) Besluit 4) Bestel 5) Bevel 6) Bevelschrift 7) Constitutie 8) Decreet 9) Edict 10) Gebod 11) Instelling 12) Instructie ...

Wat betekent Algemene Plaatselijke Verordening? ›

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan de gemeentelijke regels op het gebied van openbare orde en veiligheid. Elke gemeente heeft een eigen APV. De APV geldt voor iedereen binnen de gemeente. Uit de regels van de APV blijkt vaak dat ergens een vergunning voor nodig is.

Is een verordening verplicht? ›

Nederland heeft ervoor gekozen om veel van deze richtlijnen onder te brengen in de Warenwet. Een verordening is bindend en geldt voor de gehele EU en zij moet letterlijk worden overgenomen. Iedere lidstaat is dan ook verplicht de verordening op dezelfde manier te implementeren en uit te voeren.

Wat zijn de nieuwste APA richtlijnen? ›

Het gebruik van inclusief en genderneutraal taalgebruik is de nieuwe standaard. Dit onderwerp wordt in de 7e editie in een apart hoofdstuk behandeld. De richtlijnen voor de APA-stijl helpen auteurs om vooringenomenheid rond onderwerpen als geslacht, leeftijd, handicaps, afkomst en seksuele geaardheid te verminderen.

Waar staat SD voor in APA? ›

Sine die - Latijn: letterlijk: zonder dag; in bibliografische opsommingen in de betekenis van: zonder datum. Sine dato - Latijn: zonder datum; in bibliografische opsommingen.

Waar staat de afkorting APA voor? ›

De American Psychological Association, kortweg APA, publiceerde in 1929 een artikel over het opstellen van standaarden voor wetenschappelijke teksten. Dit resulteerde in 1952 in de publicatie van Publication manual of the American Psychological Association waarvan in 2010 de huidige (zesde) editie verscheen.

Waarom zou je afwijken van een protocol? ›

Het volgen van protocollen en richtlijnen is niet altijd de beste manier om zorg te verlenen. Op die momenten mag je ervan afwijken. Er wordt zelfs van je verwacht dat je afwijkt als het protocollair handelen goede zorg in de weg staat. Dit valt onder jouw professionele autonomie.

Wat voor soorten protocollen zijn er? ›

Er bestaan verschillende typen protocollen, zoals communicatieprotocollen, computerprotocollen, wetenschappelijke protocollen, medische protocollen, ceremoniële protocollen, ethische protocollen en verdragsprotocollen.

Wat is het verschil tussen een protocol en een procedure? ›

Een protocol geeft aan welke handelingen en beslissingen in welke volgorde en onder welke omstandigheden verricht en genomen moeten worden. Een procedure is een document dat gericht is op voorwaardenscheppende en ondersteunende processen.

Welk land kwam er als laatste bij de EU? ›

Uitbreiding en nabuurschap van de Unie

Op 1 juli 2013 is Kroatië de 28e (thans de 27e) lidstaat van de Europese Unie geworden. Sindsdien zijn er geen andere landen meer tot de EU toegetreden. Het VK heeft op 31 januari 2020 de EU verlaten.

Waarom zijn er 12 sterren op de Europese vlag? ›

Op de vlag staat een cirkel van 12 gouden sterren op een blauwe achtergrond. Ze staan voor de idealen van eenheid, solidariteit en harmonie tussen de volkeren van Europa. Het aantal sterren heeft niets te maken met het aantal EU-landen.

Welk land is geen lid van de Europese Unie? ›

De Europese landen die geen lid zijn van de EU: Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, Bosnië-Herzegovina, Faeröer, Georgië, Gibraltar, IJsland, Kazachstan, Kirgizië, Kosovo, Kroatië, Liechtenstein, Macedonië, Moldavië, Montenegro, Noorwegen, Oekraïne, Oezbekistan, Rusland, San Marino, Servië, Tadzjikistan, Turkije, ...

Hoe verwijs je naar een verordening? ›

Zoek altijd op het meest specifieke gegeven dat je tot je beschikking hebt, bijvoorbeeld: het documentnummer (2004/35/EG of Verordening (EG) nr. 1698/2005) of de vindplaats in het Pb (PbEU 2004, L 143 p. 56).

Wat is het verschil tussen een richtlijn en een standaard? ›

Een richtlijn is een aanbeveling, waarop afwijkingenwel mogelijk zijn. Een standaard is een verzameling richtlijnen. Een werkafspraak tussen professionals is een lokale invulling van richtlijnen en kan ook tijdsgebonden zijn: het kan zijn dat 's-nachts andere werkafspraken gelden dan overdag.

Wie maakt verordening? ›

Provinciale staten en de gemeenteraad stellen, behoudens bij de wet of door hen krachtens de wet te bepalen uitzonderingen, de provinciale onderscheidenlijk de gemeentelijke verordeningen vast.

Waar moet een richtlijn aan voldoen? ›

Een richtlijn is een document met aanbevelingen gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg. De inhoud van een richtlijn wordt gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, aangevuld met deskundigheid en ervaringen van zorgverleners en patiënten. Artsen moeten de richtlijn bij zijn of haar zorgverlening toepassen.

Videos

1. AI Wetgeving - Bart Schellekens Ep9
(AI Dilemma)
2. 2022-10-13 product en voedselveiligheid
(Customs Knowledge)
3. Global Mobility Talks: Brexit, wat zijn de gevolgen voor uw bedrijf?
(Expatbuzz)
4. Commissiedebat Terrorisme / extremisme 7 juni 2023
(NCTV)
5. Webinar 'De impact van de nieuwe WHO-richtlijnen voor luchtkwaliteit'
(Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven)
6. Houtman en Strijker - Ministerie van Financiën - FATF en landen evaluaties
(Compliance Adviseert Podcast)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Madonna Wisozk

Last Updated: 16/09/2023

Views: 5401

Rating: 4.8 / 5 (48 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Madonna Wisozk

Birthday: 2001-02-23

Address: 656 Gerhold Summit, Sidneyberg, FL 78179-2512

Phone: +6742282696652

Job: Customer Banking Liaison

Hobby: Flower arranging, Yo-yoing, Tai chi, Rowing, Macrame, Urban exploration, Knife making

Introduction: My name is Madonna Wisozk, I am a attractive, healthy, thoughtful, faithful, open, vivacious, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.