Veilig zwemmen in zee - Swim England Open Water Swimming Hub (2023)

22 juni 2019

Gediplomeerde zwemcoach Sarah Wiseman geeft inzicht in hoe u veilig kunt blijven zwemmen in de zee.

Zwemmen in open water is zeer lonend, maar brengt duidelijke risico's met zich mee.

Zwemmen in zee bevindt zich aan het risicovollere uiteinde van de schaal vanwege de steeds veranderende omstandigheden. Een locatie die u de ene dag als ‘veilig’ beschouwt om te zwemmen, is de volgende dag misschien niet meer.

Als openwaterzwemmer ben je verantwoordelijk voor je eigen veiligheid. Het verzamelen van informatie over mogelijke risico's en gevaren is een geleidelijk proces. U kunt dit zowel vóór als bij aankomst op uw locatie doen.

Vraag uzelf af: is het voor mij veilig om te zwemmen? Voer uw eigen risicobeoordeling uit van het gebied waar u gaat zwemmen.

Handige informatie om je te helpen bij het kiezen van een goede zwemplek

Voordat je gaat

 1. Probeer te zwemmen op een strand dat bewaakt wordt. Als u nog nooit op de locatie bent geweest, spreek dan met de strandwachten – vertel hen over uw plannen en, belangrijker nog, luister naar hun advies! (Houd er rekening mee dat ze er zijn om de belangrijkste zwem- en surfgebieden te beheren).
 2. Kijk eens waar andere mensen zwemmen. Vraag de lokale bevolking of er een lokale zwemgroep is (formeel of informeel – velen hebben sociale mediapagina's of -groepen). Probeer met andere mensen mee te gaan.
 3. Bekijk de weersvoorspelling en de getijdendienstregelingen. Houd rekening met de golf- en deiningshoogte, de getijdentijden en of het dood- of springtij is. (Zorg ervoor dat de informatie lokaal is voor het gebied waar u naartoe gaat!) Handige websites om te controleren zijn ditmagisch zeewierof deMet kantoor.

Bij aankomst

 1. Neem even de tijd om het water te observeren. Kijk eens wat er gebeurt, hoe gedraagt ​​de zee zich?
 2. Wat voor soort golven zijn het? Hoe breken de golven?
 3. Wat voor soort strand is het? (Zandachtig, gordelroos, kiezelstenen, rotsachtig, slibachtig of modderig)
 4. Zijn er rotsen? Zo ja, waar zijn ze? Hoe groot zijn ze?
 5. Bent u in een baai of lange kustlijn? Is de baai beschut?
 6. Kun je enige stroming zien? Weet jij hoe je een muistroom kunt herkennen?
 7. Wat doet het tij? Is de grond nat op een droge dag?
 8. Maakt er nog iemand gebruik van het strand? Zijn er bootgebruikers of scheppotten in het water? Zijn de boten gemotoriseerd of met zeilen?

In- en uitstappunten

 1. Plan uw uitgang voordat u het water in gaat. Houd rekening met eventuele stromingen, de getijdenstroming en de windrichting. Bepaal hoe lang je in zee blijft.
 2. Loop vanaf uw vertrekpunt naar de plaats waar u wilt starten. Hierdoor kunt u het stuk zee waarin u wilt zwemmen goed bekijken en eventuele gevaren identificeren.
 3. Een goede keuze voor een in- of uitgang is een gebied waar u indien nodig snel uit kunt komen. Het liefst met minder steentjes, zeewier of stenen.

Veilig zwemmen in zee - Swim England Open Water Swimming Hub (1)

Getijden – het afwisselend stijgen en dalen van de zee

Overstromend tij

Het stijgen van de zee staat bekend als een overstroming (het opkomend getij). Hoogwater is wanneer het tij volledig opstaat. Een overstroming kan u afsnijden, vooral als er kliffen, landtongen, rotspartijen of zandbanken zijn. Het kan je ook van de wijs brengen. Een overstroming of vloed kan potentiële gevaren verdoezelen die gewoonlijk bij eb zichtbaar zijn. Veranderingen in de waterstroom kunnen ervoor zorgen dat er muistromingen optreden.

Ebbend tij

Het vallen van de zee staat bekend als eb (het uitgaan van het getij). Wanneer het tij helemaal laag is, staat dit bekend als laagwater. Ebbende getijden zullen potentiële gevaren aan het licht brengen, zoals rotsen, zandbanken, zeewier enz. Ook hier kan de verandering in de stroming van het water ervoor zorgen dat er stromingen optreden.

Springtij (volle maan, nieuwe maan)

Bij springtij is het hoogwater hoger en het laagwater lager. Met andere woorden, springtij is het grootste verschil in waterhoogte en kent sterkere stromingen. Ze komen elke twee weken voor.

Doodtij (eerste en derde kwartier)

Bij doodtij is het hoogwater lager en het laagwater hoger dan bij een bron, wat betekent dat er minder water beweegt. Vindt elke twee weken plaats.

De werkelijke hoogten en intervallen van de getijden variëren afhankelijk van de locatie. Sommige locaties hebben twee keer hoogwater en twee keer laagwater, of gemengde getijden (waarbij twee getijden elkaar vanuit verschillende richtingen ontmoeten). Daarom is het belangrijk om de getijden te kennen van het gebied waar u naartoe gaat. Met deze informatie kun je een beter geïnformeerde keuze maken voor een zwemplek!

Slappe getijden

Het uur vóór en na vloed of eb staat bekend als ‘slap’ tij. Dit betekent doorgaans dat er minder water beweegt en zwakkere stromingen, maar op sommige locaties zullen de muistromen het sterkst zijn. Zwemmen zal meestal gemakkelijker zijn bij ‘slap’ tij (maar niet altijd). Bij eb wordt het moeilijker om terug naar de kust te zwemmen. De middelste twee uur van een eb- of vloedgolf zijn de momenten waarop het meeste water beweegt, wat betekent dat er sterkere stroming is.

Golven – wat zijn dat?

Golven worden gevormd door de wind. De grootte van de golf hangt af van hoe lang en hoe hard de wind waait. Golven breken als ze zich in ondieper water dichter bij de kustlijn verplaatsen. Hoe golven op de kustlijn breken, hangt af van de vorm en de helling van de grond eronder.

De drie soorten golven

Morsende golven

Meestal te vinden op zacht glooiende of vlakke stranden. Ze gebeuren wanneer de top (bovenkant) van de golf langs de voorkant (voorkant) van de golf naar beneden tuimelt. Deze golven zijn goed voor zwemmers.

Duikende of dumpende golven

Gebeurt op steile, glooiende stranden. Ze breken plotseling en met grote kracht, wat deze gevaarlijk maakt. De top van de golf beweegt sneller naar voren dan de basis van de golf. Het krult om en stort met geweld naar beneden. De kracht kan je omverwerpen.

Stijgende golven

Deze gebeuren op zeer steile stranden of rond rotsachtige gebieden. Het is mogelijk dat een aanzwellende golf nooit breekt als hij nadert. Ze kunnen sterke terugspoelingen of onderstromingen hebben die u de zee in kunnen voeren.

Wat zijn muistromen?

Scheurstromen ontstaan ​​meestal als er zich door het getij en de golven water op het strand ophoopt. Ze hebben de neiging om vanaf de kustlijn terug de zee in te stromen. Ze kunnen je snel en ver de zee op brengen. Er kunnen zich ook scheuren vormen waar estuaria in zee uitmonden.

Een rip-stroom bestaat uit drie delen.

De voedingsstroom

Het opgehoopte water stroomt langs de kustlijn totdat het de gemakkelijkste weg terug naar zee vindt.

De nek

Het gemakkelijkste pad voor het water om terug naar zee te stromen, zou gevormd kunnen worden door de vorm van de zeebodem. De stroming is hier op zijn sterkst.

Het hoofd

Waar het opgehoopte water van de kustlijn zich weer in zee verspreidt.

Een scheur identificeren:

 1. Puin op het zeeoppervlak, wegdrijvend van de kustlijn.
 2. Zand, zeewier of andere voorwerpen uit de zeebodem die aan het karnen zijn.
 3. Gebrek aan golven of brekende golven. Aan weerszijden van het kanaal kunnen golven breken. Mogelijk ziet u helemaal geen golven in de muistroom.

Scheurstromen zijn niet op hun plaats ‘vast’. Een rip kan van uur tot uur van positie veranderen. Een flash rip wordt veroorzaakt door een plotselinge opeenhoping van water op de kustlijn. Deze gebeuren snel en kunnen zwemmers overrompelen.

Hoe je aan een scheur kunt ontsnappen

 1. Blijf kalm en spaar je energie. Vecht niet met de stroming.
 2. Denk Helder. Probeer langs de kustlijn te zwemmen.
 3. Eenmaal uit de muistroom zwemt u rechtstreeks naar de kustlijn.
 4. Als u niet uit de stroming kunt zwemmen, drijf dan rustig of trap water.
 5. Als u het moeilijk heeft, vergeet dan niet om kalm te blijven, naar de kust te kijken en om hulp te vragen door één arm op te steken.

Veilig zwemmen in zee - Swim England Open Water Swimming Hub (2)

De beste tips van Sarah!

 • Let op je veiligheid. Vertel anderen waar je heen gaat!
 • Zwem waar mogelijk met anderen.
 • Waarbij een felgekleurde zwemhoed.
 • Gebruik een sleepvlotter als je die hebt.
 • Zorg ervoor dat je voldoende warme kleding hebt, ook in de zomermaanden.

Safer Seas Service-app

Swim England erkent dat het moeilijk kan zijn om de kwaliteit van water te beoordelen als u buiten zwemt.

DeSafer Seas Service-apphelpt u snel en met actuele informatie de kwaliteit van uw favoriete zwemplekken te bekijken.

De smartphone-app helpt strandgebruikers, zeezwemmers en watersportliefhebbers om vervuilingsgebeurtenissen en realtime informatie over de waterkwaliteit te volgen.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: The Hon. Margery Christiansen

Last Updated: 14/10/2023

Views: 6042

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: The Hon. Margery Christiansen

Birthday: 2000-07-07

Address: 5050 Breitenberg Knoll, New Robert, MI 45409

Phone: +2556892639372

Job: Investor Mining Engineer

Hobby: Sketching, Cosplaying, Glassblowing, Genealogy, Crocheting, Archery, Skateboarding

Introduction: My name is The Hon. Margery Christiansen, I am a bright, adorable, precious, inexpensive, gorgeous, comfortable, happy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.