Vaardigheden op je cv vermelden (2023)

Vaardigheden of competenties

Met vaardigheden bedoelen we iets anders dancompetenties. De begrippen raken elkaar wel, maar ze zijn niet hetzelfde. Vaak worden ze door elkaar heen gebruikt, daarom leggen we eerst uit watcv.nlmet competenties bedoelt. Competenties zijn persoonlijke eigenschappen of kwaliteiten die te leren en ontwikkelen zijn mits jouw karakter dat toestaat en aangevuld met persoonlijkheid, intelligentie en motivatie. Competenties die je zou kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld aanpassingsvermogen, stressbestendigheid of leidinggevende kwaliteiten. Met vaardigheden bedoelen we activiteiten waar je goed in bent. Deze activiteiten zijn aan te leren. Je oefent ze in de praktijk. Vaardigheden die je op je cv zou kunnen vermelden, zijn bijvoorbeeld: MS Excell, Photoshop, JavaScript maar ook: aftimmeren, steigerbouw, stucen of het besturen van een heftruck.

‘Competentie’ is dus een veel ruimer begrip dan het begrip ‘vaardigheid’. Je hebt vaak diverse vaardigheden nodig voor het ontwikkelen van competenties. Vaardigheden die je bijvoorbeeld nodig zou kunnen hebben om innovatief te zijn (competentie), zijn technische vaardigheden als de inzet van nieuwe technologie en conceptuele vaardigheden zoals goed kunnen analyseren (om bijvoorbeeld een product te verbeteren). Let op dit verschil bij het opstellen van je cv. Wil je je competenties (persoonlijke eigenschappen) benoemen? Vermeld deze dan bij ‘Eigenschappen’ onderaan je cv.

(Video) 3 vaardigheden die jij ALTIJD moet benadrukken op je cv | Intermediair legt uit

Vaardigheden op je cv vermelden

Het benoemen van vaardigheden op je cv is altijd een goede keuze. Je laat ermee zien waar jij goed in bent. Iedereen beschikt over bepaalde vaardigheden. Die vaardigheden kun je in eerdere banen of tijdens het uitoefenen vanhobby'svannevenactiviteitenhebben opgedaan. Bij het opstellen van je cv is het slim om jouw vaardigheden op het cv te vermelden die belangrijk zijn voor de uitoefening van de baan waarnaar je op zoek bent. Maak dus een selectie van de vaardigheden die een toegevoegde waarde hebben voor de functie waarop je solliciteert. Vaak heb je te veel vaardigheden om ze allemaal op je cv te zetten, zeker als je bedenkt dat een cv van maximaal 2 A4-tjes lang genoeg is. Maak daarom ook gebruik van de vacaturetekst; vaak wordt daarin om bepaalde vaardigheden gevraagd.

Vaardigheden in kaart brengen

Uiteraard is het onmogelijk om al je vaardigheden op je cv te zetten. Maar hoe breng je je vaardigheden in kaart? Het is slim om uit te gaan van de categorieën waarin je vaardigheden kunt indelen. Vervolgens bedenk je per categorie waar jij goed in bent. Wat kan jij allemaal, wat zijn je sterke punten? Maak eerst een zo volledige mogelijke lijst voor jezelf. Benoem vervolgens maximaal tien vaardigheden op je cv.

(Video) Welke vaardigheden zet je op je cv? - [CV TIP #4]

Vaardigheden: 4 categorieën

Vaardigheden kun je indelen in vier categorieën:

 1. sociale vaardigheden
 2. technische vaardigheden
 3. conceptuele vaardigheden
 4. politieke vaardigheden

  Sociale vaardigheden

  Sociale vaardigheden zeggen iets over je vermogen om samen te werken met anderen. Voorbeelden van sociale vaardigheden zijn: goed kunnen spreken (presentaties geven, complexe zaken uitleggen aan anderen, vergaderingen voorzitten, interviewtechnieken), goed kunnen schrijven (handleidingen voor klanten maken, rapporten opstellen, notuleren), anderen kunnen begrijpen en motiveren, goed kunnen luisteren, coachen of aansturen van collega’s, assertief zijn.

  (Video) Opvallen met een vaardigheden-cv: do’s en don’ts

  Technische vaardigheden

  Bij technische vaardigheden gaat het erom dat je in staat bent om bepaalde gereedschappen (tools), procedures en technieken in te zetten. Denk aan computervaardigheden als MS Excel, Powerpoint, Photoshop, HTML, FTP en JavaScript. Maar een timmerman beschikt ook over technische vaardigheden; hij kan bijvoorbeeld zeer nauwkeurig vloeren leggen, deuren inzetten of kasten afbouwen.

  Conceptuele vaardigheden

  Conceptuele vaardigheden draaien om het vermogen om verbanden te leggen, processen te analyseren, een planning te maken, te organiseren en je creativiteit in te zetten. Je kunt bijvoorbeeld goed verslagen of rapporten maken, evenementen organiseren, of data interpreteren en in grafieken vastleggen.

  (Video) Profiel op je CV: 5 *Gouden* Tips om op te Vallen [Bewezen]

  Politieke vaardigheden

  Politieke vaardigheden zeggen iets over het vermogen om de eigen positie of die van het bedrijf te versterken. Denk aan vaardigheden als goed kunnen netwerken, strategische beslissingen kunnen nemen, draagvlak creëren, diplomatiek zijn, kunnen reflecteren, onderzoeken, kritisch én probleemoplossend denken, anderen kunnen motiveren, het beste uit andere mensen halen.

  Speciale aandacht voor computervaardigheden

  Door de razendsnelle technologische ontwikkelingen zijn de computervaardigheden die een aantal jaren geleden nog goed stonden op je cv, nu niet meer vermeldenswaardig. Tegenwoordig wordt ervan uitgegaan dat elke sollicitant om kan gaan met een tekstverwerkingsprogramma als MS Word en een e-mailprogramma als Outlook; ze behoren tot de standaard vaardigheden van elke werkzoekende. Het is daarom nu overbodig om te vermelden op je cv dat je vaardig bent in dit soort programma’s. Benoem daarom bij je computervaardigheden de vaardigheden die niet iedereen beheerst. Excel is redelijk standaard, maar als je gevorderd bent in Excel dan ben je in staat om hiermee de mooiste grafieken en uitgebreide analyses te maken. Heb je kennis van bepaalde web technologie of online netwerken als webservers, HTML, FTP of JavaScript, VPN? Dan is dat zeker het vermelden waard. Online is tegenwoordig steeds belangrijker. Richt bij het vermelden van je computervaardigheden op de meest specialistische kennis en vaardigheden die je hebt. Word en Outlook kun je gewoon weglaten; dat is te standaard.

  (Video) Werkervaring op je CV – 5 Tips van Experts om Sneller Aangenomen te worden [Bewezen]

  (Video) 10 onmisbare Vaardigheden voor op je CV [competenties vermelden]

  Videos

  1. Werkervaring op je CV – 5 Tips van Experts om Sneller Aangenomen te worden [Bewezen]
  (Leren Solliciteren)
  2. Zo maak je een origineel en creatief CV *tips & uitleg
  (Bernette Cornelia)
  3. Competenties en vaardigheden voor je sollicitatiegesprek | Sollicitatietips | Gaan met die Baan💪
  (tempoteam)
  4. Personalia op CV: Wat MOET je vermelden en wat kun je beter weglaten?
  (Leren Solliciteren)
  5. Competenties en vaardigheden: voorbeelden en tips! | Randstad
  (Randstad Nederland)
  6. Hobby's & Interesses op je CV: Zó doe je dat! [val op bij werkgevers]
  (Leren Solliciteren)
  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Kimberely Baumbach CPA

  Last Updated: 19/09/2023

  Views: 5627

  Rating: 4 / 5 (41 voted)

  Reviews: 88% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Kimberely Baumbach CPA

  Birthday: 1996-01-14

  Address: 8381 Boyce Course, Imeldachester, ND 74681

  Phone: +3571286597580

  Job: Product Banking Analyst

  Hobby: Cosplaying, Inline skating, Amateur radio, Baton twirling, Mountaineering, Flying, Archery

  Introduction: My name is Kimberely Baumbach CPA, I am a gorgeous, bright, charming, encouraging, zealous, lively, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.