ShareLaTeX installeren (2023)

Beoordeeld op

27 maart 2023

gepubliceerd op

21 november 2018

 • berekenen
 • mediaserver
 • media
 • Deel LaTex
 • documenten
 • editor

DeelLaTeXis een open-source online real-time collaboratieve LaTeX-editor. In deze tutorial wordt uitgelegd hoe u een beveiligde ShareLaTeX-instantie installeert met een NGINX reverse proxy.

Beveiliging & Identiteit (IAM):

Misschien heb je bepaalde nodigIAM-machtigingenom enkele acties uit te voeren die op deze pagina worden beschreven. Dit betekent:

 • jij bent deEigenaarvan de SchaalwegOrganisatiewaarin de handelingen worden uitgevoerd, of
 • u bent een IAM-gebruiker van de Organisatie, met eenbeleidje het nodige gunnentoestemming sets

Vereisten:

 • U heeft een account en bent ingelogd op deScaleway-console
 • Je hebtuw SSH-sleutel geconfigureerd
 • U hebt een instantie die draait op Ubuntu Xenial
 • Voor optimale prestaties wordt aanbevolen om deze tutorial op zijn minst op een DEV1-M-instantie uit te voeren

Docker installeren

Installeer ShareLaTeX op een versUbuntu Xenial (16.04)voorbeeld. De software draait doorDokwerker. Daarom moet de Docker-omgeving in een eerste stap worden geïnstalleerd. Docker bestaat in twee versies: Docker EE (Enterprise Edition) en Docker CE (Community Edition).EC Dockerwordt gebruikt in deze tutorial.

 1. Begin met het installeren van de vereiste pakketten, de GPG-sleutel en de repository van docker op onze instantie:

  apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common python-pip letsencrypt nginx exim4

  krul -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | apt-toets toevoegen -

  add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"

 2. Updategeschikten start de installatie van Docker:

  apt-get-update

  apt-get install docker-ce

 3. Installerendocker-componeren, een python-tool die kan worden geïnstalleerd viaPip:

  pip install docker-compose

  De tool wordt gebruikt om de verschillende services die we nodig hebben op onze server te beheren.

  Docker Community Edition is nu op de server geïnstalleerd.

ShareLaTeX vertrouwt op twee externe services die niet standaard zijn geïnstalleerd. Ze worden ook geleverd via Docker:MongoDBEnRedis.

Docker-composerenis op de server geïnstalleerd om de afhankelijkheden tussen de verschillende services te beheren. Het zal alle vereiste applicaties starten en stoppen.

ShareLaTeX biedt een vooraf geconfigureerd configuratiebestand dat kan worden gebruikt metdocker-componeren.

 1. Maak een map aan en download het bestand:

  mkdir /etc/sharelatex

  cd /etc/sharelatex

  wget https://raw.githubusercontent.com/sharelatex/sharelatex/master/docker-compose.yml

  De software slaat alle bestanden standaard op in de homedirectory van de gebruiker.

 2. Maak een map om de gegevens van elke service in een speciale map op te slaan/var/lib/sharelatexmet de volgende submappen:

  mkdir /var/lib/sharelatex

  mkdir /var/lib/sharelatex/data

  mkdir /var/lib/sharelatex/mongodb

  mkdir /var/lib/sharelatex/redis

 3. Vertellendocker-componerenom de gegevens in deze mappen op te slaan.

 4. Open het bestand/etc/sharelatex/docker-compose.ymlin een teksteditor en wijzig het als volgt:

  volumes:

  - ~/sharelatex_data:/var/lib/sharelatex

  (Video) LaTeX Tutorial pt 1 - Creating Your First Document

  Deze regels geven de informatie waar ShareLateX de gegevens zal opslaan. Het gedeelte voor de:vertegenwoordigt het pad op de host, het deel na het dubbele punt vertegenwoordigt het pad in de container. Bewerk het lokale gedeelte zodat het er zo uitziet:

  volumes:

  - /var/lib/sharelatex/data:/var/lib/sharelatex

  Belangrijk:

  Bewerk nooit het tweede pad, aangezien dit het pad in de container vertegenwoordigt. Als u het wijzigt, worden uw gegevens niet correct opgeslagen en urisico gegevensverlies!

 5. Breng dezelfde wijziging aan voor MongoDB en Redis. Het bestand zou er als volgt uit moeten zien:

  volumes:

  - /var/lib/sharelatex/mongodb:/data/db

  volumes:

  - /var/lib/sharelatex/redis:/data

 6. Om ShareLaTeX achter een NGINX reverse proxy uit te voeren, bewerkt u de poort waarop de toepassing luistert:

  poorten:

  - 80:80

 7. Zorg ervoor dat de applicatie op poort luistert4242en is alleen beschikbaar vanaf het IP127.0.0.1, de gastheer zelf. Dit zorgt ervoor dat de applicatie om veiligheidsredenen alleen toegankelijk is via onze HTTPS-proxy van de buitenwereld. Daarom passen we het als volgt aan:

  poorten:

  - 127.0.0.1:4242:80

 8. Scroll naar beneden in het bestand, naar een onderdeel met de naamomgeving. Dit deel bevat de configuratie van ShareLateX, pas het als volgt aan:

  omgeving:

  SHARELATEX_MONGO_URL: mongodb://mongo/sharelatex

  SHARELATEX_REDIS_HOST: redis

  SHARELATEX_APP_NAME: DeelLaTeX

  # Zet hier de informatie over uw ShareLaTeX-site:

  SHARELATEX_SITE_URL: https://my.sharelatex.tld

  SHARELATEX_NAV_TITLE: ShareLaTeX - Mijn prachtige ShareLaTeX-installatie

  # Verwijder het commentaar op de volgende regel als u een logo wilt weergeven (d.w.z. van uw school of universiteit)

  # SHARELATEX_HEADER_IMAGE_URL: http://somewhere.com/mylogo.png

  # Vul hier je e-mailadres in:

  SHARELATEX_ADMIN_EMAIL: mijn@email.com

  SHARELATEX_LEFT_FOOTER: '[{"text": "Mogelijk gemaakt door ShareLaTeX"}]'

  SHARELATEX_RIGHT_FOOTER: '[{"text": "Voer uw eigen instantie uit op Scaleway"} ]'

  # Configureer het e-mailadres dat wordt weergegeven in e-mails verzonden door ShareLaTeX

  SHARELATEX_EMAIL_FROM_ADDRESS: "mijn@email.com"

  # Schakel de installatie achter een proxy in

  SHARELATEX_BEHIND_PROXY: 'waar'

  SHARELATEX_SECURE_COOKIE: 'waar'

  # Stel de taal van de installatie in. Bijvoorbeeld 'en' English, 'de' German, 'fr' French ...

  SHARELATEX_SITE_LANGUAGE: 'nl'

  # Configureer de instellingen voor uitgaande mails

  (Video) How to Write a Thesis in LaTeX pt 1 - Basic Structure

  SHARELATEX_EMAIL_SMTP_HOST: 'lokale host'

  SHARELATEX_EMAIL_SMTP_PORT: '465'

  SHARELATEX_EMAIL_SMTP_SECURE: 'waar'

  SHARELATEX_EMAIL_SMTP_USER: 'sharelatex'

  SHARELATEX_EMAIL_SMTP_PASS: 'JE_WACHTWOORD'

  # SHARELATEX_EMAIL_SMTP_TLS_REJECT_UNAUTH: 'waar'

  # SHARELATEX_EMAIL_SMTP_IGNORE_TLS: 'false'

  # Stel een voettekst in voor uitgaande e-mails:

  SHARELATEX_CUSTOM_EMAIL_FOOTER: "

  Mogelijk gemaakt door ShareLaTeX
  "

  Opmerking:

  Het configuratiebestand is geschrevenYAML. Zorg ervoor dat u deYAML-opmaak, anders kan het starten van ShareLaTeX mislukken.

Nginx configureren

Deze zelfstudie gebruiktNGINXmetLaten we versleutelenEnCertBotals een SSL-enabled reverse proxy om de verbinding tussen de client en onze server te beveiligen.

 1. Installeer Certbot op de server:

  apt installeer python3-certbot-nginx

 2. Genereer het certificaat door de volgende opdracht uit te voeren:

  sudo certbot --nginx certonly

  SSL-certificaten uitgegeven door Let's Encrypt zijn 90 dagen geldig. Certbot wordt geleverd met de optie om het certificaat automatisch te verlengen.

 3. Configureer een cron-taak die Certbot dagelijks start om de status van het certificaat te controleren. Open de crontab door te typen:

  crontab -e

 4. Voeg de volgende regel toe die Nginx stopt, het certificaat vernieuwt en de webserver dagelijks om 4.30 uur 's ochtends opnieuw start:

  30 4 * * * /opt/letsencrypt/certbot-auto renew --pre-hook "service nginx stop" --post-hook "service nginx start"

 5. Bewerk het bestand/etc/nginx/sites-enabled/defaultzodat het lijkt op het volgende voorbeeld, om Nginx zo te configureren dat het onze ShareLaTeX-site als standaardsite zal dienen:

  server {

  luister 80;

  luister [::]:80;

  servernaam mijn.sharelatex.tld;

  plaats / {

  retourneer 301 https://$server_name$request_uri;

  }

  }

  server {

  luisteren [::]:443 ssl ipv6only=aan;

  luister 443 ssl;

  servernaam mijn.sharelatex.tld;

  ssl_certificaat /etc/letsencrypt/live/my.sharelatex.tld/fullchain.pem;

  ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/my.sharelatex.tld/privkey.pem;

  inclusief /etc/letsencrypt/options-ssl-nginx.conf;

  ssl_dhparam /etc/letsencrypt/ssl-dhparams.pem;

  proxy_set_header X-doorgestuurd-voor $remote_addr;

  (Video) Getting Started with ShareLatex

  add_header Strikte transportbeveiliging "max-age=31536000; includeSubDomains";

  server_tokens uit;

  add_header X-Frame-Opties SAMEORIGIN;

  add_header X-Content-Type-Opties nosniff;

  client_max_body_size 50M;

  plaats / {

  proxy_pass http://localhost:4242;

  proxy_set_header X-Forwarded-Proto $schema;

  proxy_http_versie 1.1;

  proxy_set_header Opwaarderen $http_upgrade;

  proxy_set_header Verbinding "upgrade";

  proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;

  proxy_read_timeout 3m;

  proxy_send_timeout 3m;

  access_log /var/log/nginx/sharelatex.access.log;

  error_log /var/log/nginx/sharelatex.error.log;

  }

  }

 6. Herstart Nginx met de volgende opdracht:

  service nginx opnieuw opstarten

Systemd configureren

Alles is nu klaar voor de eerste start van de ShareLaTeX-instantie. Om ervoor te zorgen dat ShareLaTeX automatisch start bij elke herstart van de server, maakt u eensysteemdscript ervoor.

 1. Maak het bestand aan/etc/systemd/system/sharelatex.serviceen open het in een teksteditor. Desysteemdscript zou er uit moeten zien als in het volgende voorbeeld:

  [Eenheid]

  Description=ShareLaTeX-service

  Na=docker.service

  [Dienst]

  Typ=eenvoudig

  WorkingDirectory=/etc/sharelatex

  ExecStart=/usr/local/bin/docker-compose -f /etc/sharelatex/docker-compose.yml omhoog

  ExecStop=/usr/local/bin/docker-compose -f /etc/sharelatex/docker-compose.yml naar beneden

  [Installeren]

  WantedBy=multi-user.target

 2. Sla het bestand op en maak de nieuwe service bekend aan het systeem:

  systemctl schakelt sharelatex.service in

  systemctl daemon-herladen

 3. Start de dienstdienst sharelatex starten toegang krijgen tot ShareLaTeX met een webbrowser:https://mijn.instantie.ip.adres/

  De volgende interface verschijnt:

De eerste gebruiker aanmaken

De instantie is nu actief, maar heeft nog geen gebruiker.

 1. Maak de eerste admin-gebruiker aan met de volgende opdracht:

  docker exec sharelatex /bin/bash -c "cd /var/www/sharelatex; grunt user:create-admin --email my@email.address"

  Sommige berichten verschijnen tijdens het aanmaken van de gebruiker, het is voltooid wanneer het volgende bericht verschijnt:

  Met succes mijn@email.adres aangemaakt als admin-gebruiker.

  Ga naar de volgende URL om een ​​wachtwoord in te stellen voor my@email.address en log in:

  https://my.sharelatex.tld/user/password/set?passwordResetToken=79d16b0b75a24e2f7cb3174df638d492f4a427e5f88f8fe34aa14373fe6c8630

  (Video) LaTeX - Introduction | First Latex code | Learn using ShareLaTeX | Hello World | Learning LaTeX 01

  Nadat het wachtwoord voor de gebruiker is ingesteld, logt u in met uw e-mailadres en uw wachtwoord.

 2. Maak een eerste project aan:

Extra LaTex-pakketten installeren

De installatie is volledig operationeel, maar er zijn slechts enkele LaTeX-pakketten geïnstalleerd om schijfruimte te besparen. Het is mogelijk om de ontbrekende pakketten (d.w.z.beamer,XeTeXofAMS-Wiskunde), om bijna elk LaTeX-document te kunnen compileren.

Tip:

De installatie van alle aanvullende pakketten kan enkele uren duren. Het wordt aanbevolen om het uit te voeren in eenschermsessie, dus de installatie gaat door als de SSH-verbinding wordt onderbroken.

 1. Installerenscherm, voer de volgende opdracht uit:

  apt-get installatiescherm

 2. Start de installatie van de aanvullende pakketten:

  scherm

  docker exec sharelatex tlmgr installatieschema vol

  Het is mogelijk om de SSH-client af te sluiten en de sessie later te herstellenscherm -rvoor het controleren van de status van de installatie.

  Als het klaar is, verlaat u de schermsessie metUitgang.

  Aangezien wijzigingen aan Docker-containers niet permanent zijn, is dit verplichtverbinden*een nieuwe versie van de ShareLaTeX-container die de wijziging bevat.

  Hiervoor is het ID van de container vereist.

 3. Om het te krijgen, typt u de volgende opdracht:

  havenarbeider ps

  De volgende uitvoer van actieve docker-containers op het systeem verschijnt:

  CONTAINER-ID AFBEELDING COMMAND GEMAAKTE STATUS HAVENNAMEN

  266d633cb0d9 sharelatex/sharelatex "/sbin/my_init" Ongeveer een uur geleden Omhoog Ongeveer een uur 127.0.0.1:4242->80/tcp sharelatex

  f50df9f39bbd mongo "docker-entrypoint.s…" Ongeveer een uur geleden Omhoog Ongeveer een uur 27017/tcp mongo

  b886c9d0f3da redis "docker-entrypoint.s…" Ongeveer een uur geleden Omhoog Ongeveer een uur 6379/tcp redis

  Dedeellatexcontainer heeft de ID266d633cb0d94.

 4. Bouw een nieuwe container met de LaTeX-modules geïnstalleerd door te typen:

  docker commit -m "alle latexpakketten installeren" 266d633cb0d9 sharelatex/sharelatex:v3

  Dit kan enkele minuten duren voordat de nieuwe container klaar is.

  Vertel het zodra de container is gebouwddocker-componerenom deze nieuwe container standaard te gebruiken.

 5. Bewerk hiervoor deafbeeldinginformatie in het dossier/etc/sharelatex/docker-compose.yml:

  versie 2'

  Diensten:

  deellatex:

  opnieuw opstarten: altijd

  afbeelding: sharelatex/sharelatex:v3

Opmerking:

(Video) Overleaf Tutorial for Beginners | Latex Overleaf Tutorial

Als er eenmaal een nieuwe afbeelding is gemaakt, wordt deze niet automatisch bijgewerkt. Bouw de afbeelding handmatig opnieuw op om de container bij te werken.

FAQs

What is the difference between ShareLaTeX and overleaf? ›

Main differences:

about the use of BibTeX: Overleaf gives you popup access to a search windows when typing \citep{} , making easy to find the key you want to use; while ShareLaTeX does nothing. for privacy some users probably preferred ShareLaTeX because the documents are private.

Which is better overleaf or LaTeX? ›

LaTeX offers two types of lists: itemized and enumerated lists. For itemized lists, you specify itemize in the beginning and at the end of your environment. Overleaf has a nice drop-down menu for specific environments and automatically provides you with the most basic set-up of the environment you have selected.

Is LaTeX and overleaf same? ›

Overleaf is a collaborative cloud-based LaTeX editor used for writing, editing and publishing scientific documents. It partners with a wide range of scientific publishers to provide official journal LaTeX templates, and direct submission links.

How many people use Overleaf? ›

nine million users! - Overleaf, Online LaTeX Editor.

What are the drawbacks of Overleaf? ›

The only drawback of Overleaf is the inability for an external reviewer (i.e. supervisor) to collaborate with comments on the PDF. He/she can only comment on Latex code, or separately on a generated PDF (which requires the student to manually fix each issue by cross referencing the PDF with the LaTex code.

What is alternative to Sharelatex? ›

 • Overleaf. Freemium • Open Source. LaTeX Editor. ...
 • 102. Texmaker. Free • Open Source. ...
 • Fidus Writer. Free • Open Source. Word Processor. ...
 • Curvenote. Freemium • Open Source. LaTeX Editor. ...
 • Authorea. Freemium • Proprietary. Word Processor. ...
 • SwiftLaTeX. Free • Open Source. ...
 • Swift Calcs. Paid • Proprietary. ...
 • Manuscripts.io. Free • Open Source.

Does anyone use LaTeX anymore? ›

LaTeX is used most of the time in math, physics, or computer science fields but it is not limited to them. Your collaborators and peers probably will use it and they will appreciate you for using it too since it is common to submit scientific papers and articles to journals in LaTeX.

Is LaTeX obsolete? ›

No. It is absolutely not dead. It still is the main tool for writing academic texts and it will be for a long time.

Is Overleaf used in industry? ›

Overleaf's market-leading collaboration technology is now in use by over 11 million researchers, students, and teachers in institutions, labs, and industry worldwide.

Why is Overleaf the best? ›

Overleaf Professional features include real-time track changes, unlimited collaborators, and full document history. Overleaf is designed to make the process of writing, editing and producing your research papers and project reports much quicker for both you and your collaborators.

Does Google Docs use LaTeX? ›

Feel the power of LaTeX and ease of widely used doc processors at the same time.

Is Overleaf banned in China? ›

The Chinese government blocks Google but does not forbid its citizens from using Google abroad, for example. There is no law forbidding the use of Google or Overleaf, and the government could not care less.

Can Overleaf be hacked? ›

Overleaf is indeed slightly more insecure than Dropbox, Git or e-mail, because it has one additional avenue for attack: you can get illicit access to a document stored there if you obtain the 24-digit hex number that appears in its URL.

Is there an alternative to Overleaf? ›

Microsoft Visual Studio Code. Microsoft offers Visual Studio Code, a text editor that supports code editing, debugging, IntelliSense syntax highlighting, and other features.

How reliable is Overleaf? ›

Yes, your information is secure on Overleaf. For more information please read the Security Overview tab on our Terms of Service page.

Why do people use Overleaf? ›

Overleaf is an online LaTeX writing tool that allows you to easily create and collaborate on perfectly formatted scientific and technical documents.

What is the free limit for Overleaf? ›

What is the maximum compilation time, file number and project size allowed on free vs paid plans?
FreePremium
Maximum size of an individual editable text file:2 MB*2 MB*
Maximum size of an individual upload:50 MB50 MB
Maximum total size per project:Unlimited†Unlimited†
Maximum total number of projects:UnlimitedUnlimited
3 more rows

Is ShareLaTeX free? ›

ShareLatex is a free online editor for LaTex.

What is the best offline alternative to overleaf? ›

 • 187. LyX. Free • Open Source. LaTeX Editor. ...
 • TeXstudio. Free • Open Source. LaTeX Editor. Mac. ...
 • 102. Texmaker. Free • Open Source. LaTeX Editor. ...
 • TeX Live. Free • Open Source. Mac. ...
 • Kile. Free • Open Source. LaTeX Editor. ...
 • CoCalc. Free • Open Source. Online. ...
 • Texpad. Paid • Proprietary. LaTeX Editor. ...
 • Curvenote. Freemium • Open Source. LaTeX Editor.

How to install LaTeX locally? ›

Getting Started with LaTeX
 1. Go to MiKTeX download page.
 2. On this page: Click on "All downloads" -- Click on "Net Installer" - choose the file based on which system you have 64-bit or 32-bit. ...
 3. Download the appropriate exe file from the previous item by clicking on Download.

What should you avoid with LaTeX? ›

Here are some of the foods you may react to if you have a latex allergy:
 • Most common: Avocado. Banana. Bell pepper. Chestnut. Fig. Kiwi. Peach. Tomato.
 • Less common: Apricot. Celery. Coconut. Mango. Papaya. Passion fruit. Pineapple. Spinach. Strawberry.

What will replace LaTeX? ›

Alternatives to LaTeX
 • Commercial technical publication tools. There is really only one left standing: Framemaker. ...
 • Lout A markup language with a completely different underlying architecture to TeX. ...
 • Troff/Groff. ...
 • DocBook. ...
 • Wordperfect. ...
 • Microsoft Word.
Nov 19, 2008

Why does LaTeX look better than word? ›

Benefits of LaTeX over Word for Research. LaTeX is specifically designed to produce high-quality typesetting, which makes your documents look professional and polished. This is especially important for academic writing, where the appearance of your document can affect how seriously your work is taken.

Does LaTeX use Python? ›

Abstract. PythonTeX is a LaTeX package that allows Python code in LaTeX documents to be executed and provides access to the output.

Is there an online version of LaTeX? ›

With Overleaf you get the same LaTeX set-up wherever you go. By working with your colleagues and students on Overleaf, you know that you're not going to hit any version inconsistencies or package conflicts. We support almost all LaTeX features, including inserting images, bibliographies, equations, and much more!

What programming language does LaTeX use? ›

LaTeX uses the TeX typesetting program for formatting its output, and is itself written in the TeX macro language.

How long will latex last? ›

2 - 10 years

Is latex a waste? ›

The increasing consumption of NR latex products has contributed to the larger waste production. For this reason, NR latex need to be recycled to provide better waste management and to reduce the disposal cost of the waste. NR latex waste can be divided into two categories, liquid waste latex and solid waste latex.

What is stronger than latex? ›

Nitrile has a higher puncture resistance than any other glove material. Nitrile also has a better chemical resistance than Latex or Vinyl gloves.

Do all researchers use LaTeX? ›

Virtually all researchers use Microsoft Word or LaTeX to write their papers, and so do students who are taught how to… well, write. Most computer science and software engineering graduates prefer the latter (and so do I), but is LaTeX really the best tool for the job? Let's find out!

Is Overleaf completely free? ›

Yes, Overleaf is free to use; you can create, edit & share your projects with a quick sign-up and nothing to install.

What is the difference between Overleaf and MS word? ›

Microsoft Word offers a feature called Researcher which helps users search for information, images, or materials they need for their research paper or any document they are working on. Overleaf is an online Latex editor for researchers, teachers, students, enterprises, universities, publishers and institutions.

What LaTeX engine does Overleaf use? ›

The corresponding LaTeX compiler on Overleaf is called xelatex .

Who founded Overleaf? ›

Looking Back on 10 Years with Overleaf Founders John Hammersley and John Lees-Miller. As part of our 10th Anniversary, we sat down with Overleaf's founders John Hammersley and John Lees-Miller to take a brief look back at its history.

What image type is best for Overleaf? ›

JPG: Best choice if we want to insert photos PNG: Best choice if we want to insert diagrams (if a vector version could not be generated) and screenshots PDF: Even though we are used to seeing PDF documents, a PDF can also store images EPS: EPS images can be included using the epstopdf package (we just need to install ...

Are Overleaf files private? ›

Yes, every project you create is automatically private. Other Overleaf users can't see your projects in Overleaf unless you deliberately share them with others via the Share menu. When link sharing is enabled, Overleaf creates a unique token used only for the link to that project.

Does Google have a LaTeX editor? ›

viewer, editor for your browser. It allows you to create and manage LaTeX file directly on your browser and generate a PDF. You can choose a TeX file to edit from your computer or from Google Drive. Provides connect with Google Drive.

Does Chrome support LaTeX? ›

You can write out complex mathematical equations in a user-friendly manner once you have installed Latex Math Equations for Google Chrome™.

What does China use instead of Google Docs? ›

Baidu works outside of China but was created for users in China.

Is Netflix illegal in China? ›

Netflix has NO Licensing Agreement in China

Netflix has licensing deals in most countries around the globe, which means that changing Netflix regions gives you access to different content. This is a product of different licensing deals. China, however, is a different beast.

Is Google completely blocked in China? ›

The search engine is blocked along with many other Google services such as Gmail and Google Maps. Luckily, it's relatively easy to bypass the Chinese government's censorship measures; all you need is a VPN to change your virtual location. Just remember that not all VPN services work in the PRC.

Can we get word file from Overleaf? ›

You can use Microsoft word to open the pdf downloaded from overleaf. The pdf will be automatically converted to a normal word document (enable you to comment and everything).

How do I share Overleaf for free? ›

Link sharing
 1. Click on the Share button at the top right corner of the project.
 2. Click Turn on link sharing.
 3. The shareable read-and-edit and read-only URLs will be displayed. To let someone access the project, simply send them the URL of the project.

What is the difference between ShareLaTeX and Overleaf? ›

Main differences:

about the use of BibTeX: Overleaf gives you popup access to a search windows when typing \citep{} , making easy to find the key you want to use; while ShareLaTeX does nothing. for privacy some users probably preferred ShareLaTeX because the documents are private.

Which is better LaTeX or Overleaf? ›

LaTeX offers two types of lists: itemized and enumerated lists. For itemized lists, you specify itemize in the beginning and at the end of your environment. Overleaf has a nice drop-down menu for specific environments and automatically provides you with the most basic set-up of the environment you have selected.

Does Overleaf use BibTeX or biblatex? ›

Introduction. It's possible to include references in Overleaf using all of LaTeX's major bibliography management programs: biblatex, natbib and bibtex. This article explains how to: manually create a new .bib file for storing your bibliography database.

What is the substitute of Overleaf? ›

Top 10 Alternatives to Overleaf
 • Wondershare PDFelement.
 • PandaDoc.
 • Conga Composer.
 • Adobe Acrobat.
 • Syncfusion Essential Studio Enterprise Edition.
 • Qwilr.
 • Proposify.
 • Foxit PDF Editor.

What is the old name of Overleaf? ›

Digital Science UK Limited (formerly Writelatex Limited), the company behind Overleaf, was founded by two mathematicians who were inspired by their own experiences in academia to create a better solution for scientific collaboration and communication.

Does Overleaf use Pdflatex or LaTeX? ›

Select the TeX engine to process your LaTeX code or let Overleaf detect and use the engine most suited to processing your document. Overleaf supports LaTeX processing with pdfTeX, XeTeX, LuaTeX and dvipdf.

Is there a better alternative to LaTeX? ›

Markdown is one of them. It is very versatile and it can be easily extended to satisfy the needs of scientific writing. The advantage of using Markdown (or similar) instead of LaTeX is that we are writing on the web more than ever. Thus, it makes sense to use a web native typesetting format.

What is the best offline alternative to Overleaf? ›

 • 187. LyX. Free • Open Source. LaTeX Editor. ...
 • TeXstudio. Free • Open Source. LaTeX Editor. Mac. ...
 • 102. Texmaker. Free • Open Source. LaTeX Editor. ...
 • TeX Live. Free • Open Source. Mac. ...
 • Kile. Free • Open Source. LaTeX Editor. ...
 • CoCalc. Free • Open Source. Online. ...
 • Texpad. Paid • Proprietary. LaTeX Editor. ...
 • Curvenote. Freemium • Open Source. LaTeX Editor.

Is there a free version of Overleaf? ›

Yes, Overleaf is free to use; you can create, edit & share your projects with a quick sign-up and nothing to install.

How to get Overleaf for free? ›

Get Overleaf

Free Overleaf Pro+ accounts are available for all Harvard University students, faculty and staff. You'll need to verify a Harvard University email address in order to receive your free 20GB Pro+ account.

What is the difference between Overleaf and MS Word? ›

Microsoft Word offers a feature called Researcher which helps users search for information, images, or materials they need for their research paper or any document they are working on. Overleaf is an online Latex editor for researchers, teachers, students, enterprises, universities, publishers and institutions.

What programming language does Overleaf use? ›

The parameter python is the programming language the source code is written in. minted supports over 150 programming and markup languages as well as configuration files, see the reference guide for a list of supported languages.

What engine does Overleaf use? ›

Introduction. XeTeX is a typesetting engine derived from Donald Knuth's original TeX software.

Can I use Overleaf offline? ›

Overleaf provides a number of integrations which enable you to create and sync local copies of your projects, so that you can work offline using local text editors, and can keep these copies in sync with Overleaf when you're back online.

Videos

1. LaTeX NTNU Template (BSc/MSc) ShareLatex setup.
(GTL)
2. R : R - knitr - ShareLatex - install.packages(xyz)
(Hey Delphi)
3. How to Create Project in SharelaTex
(Anita Devkar)
4. How to get started with Overleaf and compile your first LaTeX document
(Federico Tartarini)
5. What is LaTeX, How to install? How to use it?
(AKHTAR RnD)
6. How to Add References in Overleaf Latex | Latex Tutorial
(Electrical lectures)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Chrissy Homenick

Last Updated: 22/08/2023

Views: 5333

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Chrissy Homenick

Birthday: 2001-10-22

Address: 611 Kuhn Oval, Feltonbury, NY 02783-3818

Phone: +96619177651654

Job: Mining Representative

Hobby: amateur radio, Sculling, Knife making, Gardening, Watching movies, Gunsmithing, Video gaming

Introduction: My name is Chrissy Homenick, I am a tender, funny, determined, tender, glorious, fancy, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.