Hulpbronnen bij hoog water | Ter voorbereiding op de beursgang benoemt High Tide Resources een nieuwe raad van bestuur en management (2023)

Nieuws

12 april 2021

TORONTO, Ontario, 12 april 2021 – High Tide Resources Corp. (“High Tide” of het “Bedrijf”) is verheugd de benoeming van een nieuwe Raad van Bestuur aan te kondigen. Nieuwe leden van de Raad van Bestuur zijn onder meer de onafhankelijke directeur Dr. Joseph Poveromo, een mondiale autoriteit op het gebied van de ijzererts- en staalproductie, de onafhankelijke directeur de heer Serge Pelletier, een mijningenieur met ervaring in kleine tot grootschalige mijnbouwactiviteiten bij BHP Billiton, mevrouw Carol Seymour, die momenteel werkzaam is een senior geoloog bij Altius Resources Inc. met uitgebreide ervaring in de Labrador Trough en de heer Steve Roebuck, President & CEO van Avidian. De heer David Anderson zal in de Raad van Bestuur blijven in de rol van Voorzitter. High Tide is een particuliere dochteronderneming onder zeggenschap van Avidian Gold Corp (“Avidian” TSX-V: AVG & OTCQB: AVGDF), een bedrijf met geavanceerde goudactiva in Alaska en Nevada.

High Tide-directeur en interim-CEO, Steve Roebuck, zegt:“Nu High Tide zich voorbereidt om naar de beurs te gaan, is het essentieel om een ​​toegewijde raad van bestuur op te richten die over expertise beschikt met de grondstoffen, de geologie en de rechtsgebieden waarin we onze projecten bevorderen. Ik ben verheugd deze groep getalenteerde mijnbouwers te mogen verwelkomen in de Raad van Bestuur en ik kijk ernaar uit om hun expertise en begeleiding te gebruiken bij het uitbouwen van High Tide tot een leverancier van metalen en mineralen die van cruciaal belang zijn voor het opbouwen van een duurzame, koolstofarme en groenere economie. Op dit moment wil ik graag de Avidian-directeuren James Polson, Doug Kirwin en Dino Titaro bedanken die terugtreden uit de Raad van Bestuur. Hun hulp bij het lanceren van High Tide werd zeer gewaardeerd".

Dr. A.S. Jozef Poveromobehaalde zijn Bachelor of Science in Chemical Engineering aan RPI in 1968 en zijn MSc. (1971) en Ph.D. (1974) in chemische technologie aan SUNY (Buffalo). Hij is president van Raw Materials & Ironmaking Global Consulting. Joe is een internationaal erkende autoriteit in de staalindustrie op het gebied van de technische en economische aspecten van de ijzerproductie (hoogoven en directe reductie), grondstoffen voor de ijzerproductie (ijzererts, cokes) inclusief sinter- en pelletiseringsprocessen, mijnbouw van ijzererts, verwerking en eigenschappen, metaalproductie van staal ( handelsijzer, DRI, HBI). Joe heeft uitgebreide ervaring met werken in de Labrador Trough en heeft 15 jaar bij ArcelorMittal Canada (de voormalige Quebec Cartier Mining Company) gewerkt als directeur van Technology-International. Tijdens zijn tijd bij Bethlehem Steel was hij lid van de Technische Commissie van het IOC (Iron Ore Company of Canada). Meer recentelijk heeft hij geadviseerd over een aantal ijzerertsoperaties en -projecten in de regio.

Serge Pelletieris een mijningenieur die in 1994 afstudeerde aan de Montana School of Mines. Na zijn afstuderen trad Serge in dienst bij BHP World Minerals in de New Mexico Operations. Na twee jaar in New Mexico verhuisden Serge en zijn gezin voor BHP de wereld rond; Mali, Australië, Canada (NWT), Zuid-Afrika, Canada (Saskatoon), VS (Houston) voordat hij in 2016 met pensioen ging als Manager North America Closed Sites. In 2018 nam hij het wederopbouwkantoor in Lac-Megantic, Quebec over om de stad te helpen herbouwen na de treinontsporing in 2013. Tijdens zijn carrière was Serge betrokken bij grote volwassen mijnen, kleine operaties, bedrijfskantoren en exploratieprojecten. Tijdens zijn ambtstermijn bij BHP werkte Serge uitgebreid aan gemeenschapsrelaties met meerdere belanghebbenden, waaronder gemeentelijke, provinciale, staats- en federale overheden, waaronder First Nations.

Carol Seymouris geboren en getogen in Labrador City en behaalde in 2003 een Bachelor of Science-graad cum laude aan de Memorial University of Newfoundland. Sindsdien werkt ze als geoloog bij Canadese junior minerale exploratiebedrijven, waar ze waardevolle werkervaring heeft opgedaan, zowel in Canada en internationaal op het gebied van de exploratie van mineralen. Carol is een geregistreerde professionele geowetenschapper bij de Association of Professional Engineers and Geoscientists of Newfoundland and Labrador (PEGNL) en werkt momenteel als senior geoloog bij Altius Resources Inc. Via haar rol bij Altius en stages bij de Iron Ore Company of Canada heeft ze deed uitgebreide ervaring op bij het werken in de Labrador Trough aan verschillende ijzerertsexploratieprojecten en was de projectgeoloog voor de ijzerertsprojecten van Altius in Kami en Julienne Lake.

Steve Roebuckbehaalde zijn Bachelor of Science-graad aan de Concordia University in 1994 en is een geregistreerde professionele geowetenschapper bij de Association of Professional Engineers and Geoscientists of Newfoundland and Labrador (PEGNL). Steve heeft een diverse achtergrond met zowel open pit als ondergrondse productie-ervaring. Hij heeft gewerkt voor Royal Oak Mines en BHP Billiton in de Northwest Territories en exploratie-ervaring bij Placer Dome, Aur Resources en Advanced Explorations Inc (ijzererts) in Quebec en Nunavut. Meer recentelijk heeft Steve leidinggevende functies op zich genomen als president van Scorpio Gold en is hij momenteel president en CEO van Avidian Gold.

Verklaring van gekwalificeerd persoon

Alle wetenschappelijke en technische informatie die in dit persbericht wordt onthuld, is opgesteld en goedgekeurd door Steve Roebuck, P.Geo., interim CEO & VP Exploration of High Tide Resources Corp., die een gekwalificeerd persoon is zoals gedefinieerd door NI 43-101 en de heeft dit persbericht goedgekeurd.

Over High Tide Resources Corp.

High Tide is een particuliere onderneming die zich richt op en zich inzet voor de ontwikkeling van vergevorderde mijnbouwprojecten in Canada, waarbij gebruik wordt gemaakt van de beste praktijken uit de sector, gecombineerd met een sterke sociale licentie van lokale gemeenschappen. High Tide verdient een belang van 100% in het Labrador West Iron-project, gelegen naast de Carol Lake Mine van 23 ton per jaar van IOC/Rio Tinto in Labrador City, Labrador, en bezit een belang van 100% in de Lac Pegma Copper-Nickel-Cobalt-afzetting, gelegen 50 kilometer ten zuidoosten van Fermont, Québec. De meerderheidsaandeelhouder van High Tide is Avidian Gold.

Voor meer informatie, richt u tot:

Steve Roebuck
High Tide-president en VP Exploratie
Mobiel: (905) 741-5458
E-mail:moc.dlognaidiva@kcubeors

Noch TSX Venture Exchange, noch zijn Regulation Services Provider (zoals die term is gedefinieerd in het beleid van de TSX Venture Exchange) aanvaardt verantwoordelijkheid voor de geschiktheid of nauwkeurigheid van dit persbericht.

Toekomstgerichte informatie

Dit persbericht bevat bepaalde "toekomstgerichte verklaringen". Deze verklaringen zijn gebaseerd op informatie die momenteel beschikbaar is voor het bedrijf en het bedrijf biedt geen garantie dat de werkelijke resultaten aan de verwachtingen van het management zullen voldoen. Toekomstgerichte verklaringen omvatten schattingen en verklaringen die de toekomstige plannen, doelstellingen of doelstellingen van het bedrijf beschrijven, inclusief woorden die erop neerkomen dat het bedrijf of het management verwacht dat een bepaalde toestand of resultaat zich zal voordoen. Toekomstgerichte verklaringen kunnen worden geïdentificeerd door termen als "gelooft", "anticipeert", "verwacht", "schat", "kan", "zou kunnen", "zou", "zal" of "plannen". Omdat toekomstgerichte verklaringen gebaseerd zijn op aannames en betrekking hebben op toekomstige gebeurtenissen en omstandigheden, brengen ze door hun aard inherente risico's en onzekerheden met zich mee. Werkelijke resultaten met betrekking tot, onder andere, resultaten van exploratie, projectontwikkeling, terugwinning en kapitaalkosten van de minerale eigendommen van de Vennootschap, en de financiële toestand en vooruitzichten van de Vennootschap, kunnen materieel verschillen van

degenen die momenteel in dergelijke verklaringen worden verwacht om vele redenen, zoals: veranderingen in de algemene economische omstandigheden en omstandigheden op de financiële markten; veranderingen in de vraag en prijzen voor mineralen; rechtszaken, wetgevende, ecologische en andere juridische, regelgevende, politieke en concurrentieontwikkelingen; technologische en operationele problemen die zich voordoen in verband met de activiteiten van de Vennootschap; en andere zaken die in dit persbericht worden besproken. Deze lijst is niet uitputtend van de factoren die van invloed kunnen zijn op de toekomstgerichte verklaringen van het bedrijf. Deze en andere factoren moeten zorgvuldig worden overwogen en lezers mogen niet overmatig vertrouwen op de toekomstgerichte verklaringen van het bedrijf. Het Bedrijf verbindt zich er niet toe om enige toekomstgerichte verklaring die van tijd tot tijd door het Bedrijf of namens haar wordt afgelegd, bij te werken, behalve in overeenstemming met de toepasselijke effectenwetten.

  • Bekijk PDF
Terug naar de index van nieuwsberichten
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Barbera Armstrong

Last Updated: 28/06/2023

Views: 6060

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Barbera Armstrong

Birthday: 1992-09-12

Address: Suite 993 99852 Daugherty Causeway, Ritchiehaven, VT 49630

Phone: +5026838435397

Job: National Engineer

Hobby: Listening to music, Board games, Photography, Ice skating, LARPing, Kite flying, Rugby

Introduction: My name is Barbera Armstrong, I am a lovely, delightful, cooperative, funny, enchanting, vivacious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.