EU-recht - soorten, toepassing, zoeken | Europeese Unie (2023)

Hoe EU-beleid wordt voorgesteld, besproken en aangenomen, en de rol die mensen, nationale parlementen en EU-instellingen daarbij spelen.

Deze pagina bevat informatie over verordeningen, richtlijnen en andere EU-wetgevingshandelingen

Informatie over hoe EU-wetgeving en -wetgeving wordt toegepast en geïmplementeerd door EU-lidstaten.

Zoek naar EU-wetgeving (zowel van kracht als in voorbereiding) op EUR-Lex en in andere EU-wetgevingsgidsen.

Zoek naar recente EU-jurisprudentie op de website van het Europese Hof van Justitie op zaaknummer, op naam van de partijen of op datum.

FAQs

Welke drie soorten wetgeving maakt de Unie? ›

Soorten EU-wetgeving
 • Primaire en afgeleide wetgeving.
 • Wetgevingshandelingen en niet-wetgevingshandelingen.
 • Soorten EU-wetgeving.

Welke besluiten kunnen door de Europese Unie genomen worden? ›

Zij kunnen worden onderverdeeld in: direct op de Verdragen gebaseerde uitvoeringsbepalingen; besluiten van de Europese Raad; besluiten op het terrein van het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid.

Wat valt onder EU recht? ›

De EU stelt ook wetten en regels op, namelijk verordeningen, richtlijnen en besluiten. Alle leden van de EU hebben afgesproken zich hieraan te houden. Dit geheel van Europese wetten en regels noemen we de rechtsorde van de Europese Unie. De Europese rechtsorde is deel van de Nederlandse rechtsorde.

Wat zijn de bevoegdheden van de Europese Unie? ›

EU alleen bevoegd
 • douane-unie.
 • concurrentieregels voor de interne markt.
 • monetair beleid van de eurolanden.
 • handel en internationale verdragen (in bepaalde situaties)
 • zeedieren en -planten die onder het gemeenschappelijk visserijbeleid vallen.

Welke vormen van wetgeving kennen we? ›

Kies een soort regeling
 • Verdragen.
 • Wetten.
 • AMvB's en andere Koninklijke besluiten.
 • Ministeriële regelingen. ...
 • Beleidsregels rijksdienst.
 • Circulaires rijksdienst.
 • Regelingen zelfstandige bestuursorganen (ZBO's)
 • Regelingen publieke organisatie voor beroep en bedrijf.

Wat is het verschil tussen de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie? ›

De Raad van Europa heeft 46 lidstaten en houdt zich bezig met mensenrechten, rechtsstaat en democratie. De Europese Raad en de Raad van de Europese Unie zijn organen van de Europese Unie. Die heeft 27 lidstaten en heeft een veel bredere taak dan de Raad van Europa.

Wat zijn de drie voornaamste rechtshandelingen die de Europese Unie kan aannemen? ›

Verordeningen, richtlijnen en besluiten zijn verbindende rechtshandelingen.

Waaruit bestaat het recht van de Europese Unie en hoe werkt het door in de nationale rechtsorde? ›

De Europese Unie bezit rechtspersoonlijkheid en heeft als zodanig een eigen rechtsorde, die verschilt van de internationale rechtsorde. Het recht van de Europese Unie is ook rechtstreeks of zijdelings van invloed op de wetgeving van haar lidstaten en wordt deel van het rechtsstelsel van elke lidstaat.

Wat is het verschil tussen een wet en een verordening? ›

Verordeningen bevatten regels die direct gelden in alle lidstaten van de Europese Unie. Dit wordt 'rechtstreekse werking' genoemd. Verordeningen hebben daarmee een vergelijkbare status als nationale wetten in de lidstaten, maar in geval van strijdigheid gaat de verordening boven de nationale wet.

Wat kan je doen met Europees recht? ›

Je kunt dit doen in veel verschillende rollen, bijvoorbeeld als:
 • advocaat in Nederland die zich bezighoudt met vreemdelingenrecht of met mensenrechten;
 • bedrijfsjurist die geconfronteerd wordt met Europese regelgeving;
 • medewerker op een ministerie waar Europese regelingen omgezet moeten worden in Nederlands recht;

Wat is het verschil tussen Europees en internationaal recht? ›

Internationaal recht gaat over de verdragen die landen onderling met elkaar gesloten hebben, zoals het Weens Koopverdrag of het Verdrag van de Verenigde naties. Europees recht gaat voornamelijk over de werking van de Europese Unie, zoals wat een land moet doen als de EU een richtlijn stelt.

Heeft EU-recht voorrang? ›

Het beginsel van de voorrang van het EU-recht is in de loop van de tijd ontwikkeld in de rechtspraak (jurisprudentie) van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het is niet vastgelegd in de EU-verdragen, maar er is een korte verklaring hierover aan het Verdrag van Lissabon gehecht.

Wie controleert de Europese Unie? ›

Het Europees Parlement controleert de EC bij de uitvoering van het beleid en de begroting. De Europese Rekenkamer (ERK) helpt het Europees parlement met zijn controlerende taak door de rechtmatigheid en de doelmatigheid- en doeltreffendheid van het EU-beleid te onderzoeken.

Wie bepaalt de regels in de Europese Unie? ›

Het Europees Parlement neemt samen met de Raad van de Europese Unie beslissingen over Europese wetten. Als het Parlement en de Raad het samen niet eens kunnen worden, komt er geen nieuwe wet.

Wie heeft de uitvoerende macht in de Europese Unie? ›

De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders of staatshoofden van de 27 lidstaten van de Europese Unie, de vaste voorzitter en de voorzitter van de Europese Commissie. De Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid woont de bijeenkomsten van dit orgaan ook bij.

Hoe veel wetten zijn er? ›

Het aantal rechtsgeldige wetten heeft sinds 1980 een groei doorgemaakt van 1.100 naar 1.800.

Welke rechten en plichten hebben we? ›

Klassieke grondrechten: de burgerlijke en politieke rechten. Dit zijn onder andere het kiesrecht, vrijheid van meningsuiting, recht op privacy, godsdienstvrijheid en het discriminatieverbod. Sociale grondrechten: de economische, sociale en culturele rechten.

Welke wetgeving zijn rechtsregels? ›

'Rechtsregels zijn normen die zijn vastgelegd in rechtsbronnen als wetten, gemeentelijke verordeningen, Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) en ministeriële regelingen.

Welke twee taken heeft de Europese Raad? ›

De Europese Raad geeft de nodige impulsen voor de ontwikkeling van de Europese Unie en bepaalt de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten.

Welke EU instellingen zijn er? ›

De EU bestaat uit de volgende instellingen:
 • de Europese Commissie;
 • de Raad van de EU;
 • het Europees Parlement;
 • de Europese Raad;
 • het Hof van Justitie van de Europese Unie;
 • de Europese Rekenkamer;
 • de Europese Centrale Bank.

Is Nederland lid van de Raad van Europa? ›

De Raad van Europa is in 1949 opgericht door tien landen, waaronder Nederland. Momenteel telt de Raad van Europa 46 landen, waaronder 27 lidstaten van de Europese Unie (EU).

Wat is secundair recht? ›

Secundair recht. Het secundaire of afgeleide recht van de Europese Unie omvat alle besluiten, maatregelen, regels, normen die de EU instellingen in de loop van de tijd hebben aangenomen.

Welk recht heeft voorrang? ›

De voorrang van het Europese recht op het nationale recht is absoluut. Dat betekent dat deze voor alle verbindende Europese rechtshandelingen geldt, ongeacht of het gaat om primair recht, zoals de verdragen, dan wel om afgeleid recht, in de vorm van bijvoorbeeld richtlijnen of verordeningen.

Wat zijn algemene beginselen van EU recht? ›

Hoewel het slechts 'beginselen' zijn, vormen ze een belangrijke bron van Europees recht. Algemene rechtsbeginselen omvatten bijvoorbeeld het rechtszekerheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel. Voorbeelden van beginselen gericht tot de EU-instellingen zijn het integratiebeginsel en het beginsel van goed bestuur.

Wie zijn de Rechtssubjecten van het internationaal recht? ›

Als rechtssubject van het internationale recht gelden in de eerste plaats staten. Het is het recht van de staten onderling. Daarnaast bezitten van oudsher een aantal internationale organisaties zoals de Maltezer orde en de Heilige Stoel internationale rechtssubjectiviteit. Dit geldt ook voor het Rode Kruis.

Hoe weet je of een wet een wet in formele zin is? ›

Bij een wet in formele zin is sprake van een gezamenlijk besluit van de regering en de Staten-Generaal (Tweede en Eerste kamer) volgens een procedure die is vastgelegd in artikel 82 van de Grondwet. De regering en de Staten-Generaal vormen daarom de formele wetgever.

Wat is de afkorting van APV? ›

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan de gemeentelijke regels op het gebied van openbare orde en veiligheid. Elke gemeente heeft een eigen APV. De APV geldt voor iedereen binnen de gemeente. Uit de regels van de APV blijkt vaak dat ergens een vergunning voor nodig is.

Is een richtlijn bindend? ›

Verordeningen, richtlijnen en besluiten

Richtlijnen zijn eveneens bindend wat betreft het beoogde resultaat, maar werken niet rechtstreeks als maatregel. Via richtlijnen worden de wetgevingen in de verschillende EU-lidstaten geharmoniseerd.

Is Europees recht internationaal recht? ›

Hoewel het EU-recht kan worden beschouwd als een specifieke vorm van internationaal recht, heeft het belangrijkste EU-recht enkele bijzondere kenmerken die het internationaal recht over het algemeen niet heeft.

Wat kun je allemaal doen met Rechten? ›

Alumni Rechtsgeleerdheid veel benaderd door werkgevers
 • advocaat.
 • jurist bij de overheid.
 • bedrijfsjurist.
 • Officier van Justitie.
 • rechter.
 • algemeen juridisch medewerker (paralegal)
 • politicus.
 • wetenschapper.

Waarom is internationaal recht belangrijk? ›

Internationaal recht is het recht tussen landen of staten onderling. Het regelt de relaties tussen staten. Het doel van het internationaal recht is dat staten vreed- zaam met elkaar omgaan. Er zijn allerlei internationale regels en voorschriften die dat mogelijk moeten maken.

Welk recht is van toepassing op een internationale overeenkomst? ›

Bij internationale koopovereenkomsten is meestal het Weens Koopverdrag van toepassing, met aanvullend het recht van het land van één van de partijen. Dit geldt voor koopovereenkomsten tussen bedrijven die uit een land komen dat is aangesloten bij het Weens Koopverdrag.

Wat is een voorbeeld van internationaal recht? ›

Internationaal recht: verdragen

Voorbeelden zijn de VN-verdragen van 1966, het Genocide-verdrag, de Geneefse verdragen inzake humanitair oorlogsrecht en het VN-verdrag tegen marteling. Regionale mensenrechtenverdragen zijn het Europees Verdrag, het Amerikaans Verdrag, het Afrikaans Handvest en het Arabisch Handvest.

Waarom Europees Recht studeren? ›

Je bestudeert daarvoor het Nederlandse, internationale en Europese recht. Je leert letterlijk over grenzen heen te kijken. Je hebt een even stevige basis in het Nederlands recht als andere studenten, maar tegelijk een streepje voor op de arbeidsmarkt door je de grondige kennis van de Europese en internationale regels.

Waar heeft rechts geen voorrang? ›

Voorrang van rechts is niet van toepassing als de voorrang geregeld is door verkeersborden, verkeerslichten of bevoegde personen, en geldt ook niet voor een bestuurder die uit een aardeweg of pad komt, zelfs wanneer de laatste meters verhard zijn.

Heeft rechts voorrang op een 60 weg? ›

In een 60 km zone geldt over het algemeen dat wegen gelijkwaardig zijn. Verkeer van rechts heeft dan voorrang. Daarom heft de gemeente op diverse kruisingen in de 60 km zones de voorrangsregeling op.

Welk verdrag heeft voorrang? ›

In het algemeen geldt dat internationale verdragen (VN/Europa) bovenaan de rangorde staan, gevolgd door landelijke wetgeving zoals de Grondwet, Algemene wet bestuursrecht, Wmo, ministeriële besluiten en regelingen en tot slot de provinciale en gemeentelijke verordeningen en beleidsregels.

Welk land verliet de Europese Unie? ›

Op 1 februari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de EU verlaten. De EU telt momenteel 27 lidstaten en heeft 24 officiële talen.

Wat mag de EU beslissen? ›

EU alleen bevoegd
 • douane-unie.
 • concurrentieregels voor de interne markt.
 • monetair beleid van de eurolanden.
 • handel en internationale verdragen (in bepaalde situaties)
 • zeedieren en -planten die onder het gemeenschappelijk visserijbeleid vallen.

Wat heeft de Europese Unie bereikt? ›

De EU bepaalt hoeveel vis er mag worden gevangen in de zeeën rondom Europa. De regels over handel tussen de EU en andere landen in de wereld worden door de EU vastgesteld. De EU investeert geld in de verbetering van de infrastructuur (wegen, spoorlijnen, netwerken voor energie en communicatie).

Welke organen bepalen het EU recht? ›

Instellingen
 • Europees Parlement. Het Europees Parlement vertegenwoordigt de burgers van de EU-landen. ...
 • Europese Raad. ...
 • Raad van de Europese Unie. ...
 • Europese Commissie. ...
 • Hof van Justitie van de Europese Unie. ...
 • Europese Centrale Bank. ...
 • Europese Rekenkamer.

Wat doet de Raad van de Europese Unie? ›

In de Raad van de EU, ook wel kortweg "de Raad", komen ministers uit alle EU-landen bij elkaar om wetsvoorstellen te bespreken, te wijzigen en goed te keuren, en het beleid te coördineren. De in de Raad gemaakte afspraken zijn bindend voor de nationale regeringen.

Wie maakt de wetten van de EU? ›

EU-wetgeving wordt meestal aangenomen via de gewone wetgevingsprocedure, waarbij het Europees Parlement (direct verkozen) en de Raad van de EU (vertegenwoordigers van alle EU-landen) evenveel te zeggen hebben. De Commissie dient een wetgevingsvoorstel in bij het Parlement en de Raad.

Wat is primair en secundair Unierecht? ›

De Europese Unie is op zichzelf een rechtsbron. De rechtsorde wordt doorgaans ingedeeld in primaire wetgeving (de Verdragen en algemene rechtsbeginselen), secundaire of afgeleide wetgeving (gebaseerd op de Verdragen) en aanvullende wetgeving.

Wat is primair EU recht? ›

Het primaire recht regelt de verdeling van bevoegdheden (tussen de EU en de EU-lidstaten. Het geeft het juridische kader aan waarbinnen EU-instellingen hun beleid formuleren en uitvoeren.

Is EU recht bindend? ›

Besluiten. Een “besluit” is bindend voor degene tot wie het gericht is (een EU-land of bedrijf) en is rechtstreeks toepasselijk. Zo heeft de Raad op 1 januari 2023 een besluit om Kroatië toe te staan de euro in te voeren genomen. Dit besluit geldt dus enkel voor dat land.

Wat betekent het Schengen verdrag? ›

Er zijn 27 Europese landen die vallen onder het Schengengebied. Dit zijn de zogeheten Schengenlanden. Binnen deze landen mag u als inwoner van de Europese Unie (EU) vrij reizen. De controle van personen gebeurt aan de buitengrenzen van het Schengengebied.

Wat is secundair Europees recht? ›

Secundair recht. Het secundaire of afgeleide recht van de Europese Unie omvat alle besluiten, maatregelen, regels, normen die de EU instellingen in de loop van de tijd hebben aangenomen.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lakeisha Bayer VM

Last Updated: 04/01/2024

Views: 5403

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lakeisha Bayer VM

Birthday: 1997-10-17

Address: Suite 835 34136 Adrian Mountains, Floydton, UT 81036

Phone: +3571527672278

Job: Manufacturing Agent

Hobby: Skimboarding, Photography, Roller skating, Knife making, Paintball, Embroidery, Gunsmithing

Introduction: My name is Lakeisha Bayer VM, I am a brainy, kind, enchanting, healthy, lovely, clean, witty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.