De beste ERP-systemen 2020 - ERP-beheer (2023)

ERP selectie

Dat heeft de jury besloten

Leestijd: 10 minuten

14 december 2020 door Norbert Gronau en Clementine Bertheau

De beste ERP-systemen 2020 - ERP-beheer (1)

Traditiegetrouw kiest het Center for Enterprise Research van de Universiteit van Potsdam elk jaar in de herfst de ERP-systemen van het jaar. De feestelijke prijsuitreiking in Frankfurt am Main op 14 oktober volgde op een zeer spannende competitie tussen 29 systemen in de categorieën Startup ERP, Platform ERP, ERP voor de hightech industrie, Automotive ERP en International ERP die enkele maanden duurde. Daarnaast overtuigde ook een ERP-systeem dit jaar de jury als beste oplossing voor het midden- en kleinbedrijf en werd beloond met de speciale MKB-prijs. Het bijzondere dit jaar: de live presentaties en de prijsuitreiking vonden plaats als onderdeel van het eerste hybride ERP-congres. Wie de winnaars van dit jaar zijn en hoe deze beslissing tot stand is gekomen, wordt hieronder beschreven.

De procedure

Alleen zij die uitdrukkelijk door de jury zijn voorgedragen, kunnen zich inschrijven voor de wedstrijd. De jury wil met name innovatieve aanbieders stimuleren zich aan te melden in een van de geadverteerde categorieën. Elk jaar worden ongeveer 100 systemen genomineerd om deel te nemen aan de wedstrijd. Het is een unieke kans voor de deelnemers om zich met de besten te meten. De categorieën waarin gesolliciteerd kan worden worden jaarlijks door de jury bepaald zodat het niet saai wordt en niet elk jaar dezelfde spelers zegevieren. Daarnaast kan er rekening worden gehouden met de huidige ontwikkelingen op de ERP-markt. De aanbieders concurreren alleen met elkaar in de betreffende categorie. In categorieën met weinig aanvragers wint daar het beste systeem, ook al heeft het niet dezelfde functionele diepgang en klantdekking als bijvoorbeeld andere aanbieders. De vergelijking vindt alleen plaats tussen aanbieders die zich actief hebben aangemeld. De jury zorgt er echter voor dat er in elke categorie kans is op een eerlijke en spannende wedstrijd.

In 2020 hadden zich in totaal 29 systemen aangemeld, 13 hadden de voorlopige beslissing van de jury overleefd en waren door naar de finale voor de live presentatie. De categorieën waarvoor ERP-systemen dit jaar genomineerd waren, waren:

Startup ERP (voor startups en snelgroeiende bedrijven)

Nutsleverancier (levering en afrekening gas/water/elektriciteit/warmte/koude)

Platform ERP (aanbieders die hun ERP-systeem zien als een platform om andere systemen en diensten te verbinden)

ERP voor de hightech industrie (elektronica, farmaceutica, ruimtevaart)

Auto-ERP

ERP's voor openbare en non-profitorganisaties

Internationale ERP

Overtuigende aanvragen die in de voorselectie het minimum aantal van 500 punten behaalden, werden niet in alle categorieën ingediend. Daarom beperkten de aanbiederspresentaties zich op 13 oktober tot de categorieën Startup ERP, Platform ERP, ERP voor de hightech industrie, Automotive ERP en International ERP.

Daarnaast is ook dit jaar weer de MKB-specialprijs uitgereikt, maar daar kun je geen aanvraag voor indienen. De winnaar wordt door de jury gekozen uit de laatste deelnemers. Het wordt toegekend aan het bedrijf wiens systeem bijzonder geschikt is voor gebruik in kleine en middelgrote bedrijven. Figuur 1 geeft een overzicht van het proces.

De beste ERP-systemen 2020 - ERP-beheer (2)

De genomineerde aanbieders kiezen een categorie waarin ze zich aanmelden en lichten aan de hand van zeven gespecificeerde criteria de eigenschappen en voordelen van hun systeem toe, ook in de praktijk door klanten. Op het gebied van ERP-aanbieders zijn in 2020 de volgende criteria gesteld:

implementatiemethodiek: Welke procedure wordt gevolgd bij de invoering van een ERP-systeem? Op dit punt moet de procedure voor het introduceren van het ERP-systeem bij een klant worden beschreven en verantwoord.

Concreet klantvoordeel: In deze categorie moet een verklaring van een klant over het specifieke voordeel van invoering van het systeem - bijvoorbeeld op basis van economische overwegingen - worden toegelicht.

Onderzoek en ontwikkeling: In deze categorie worden de activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling gepresenteerd en wordt mogelijke samenwerking met onderzoeksinstellingen toegelicht. Dit kan aan de hand van passende projecten of andere projecten.

Klantcommunicatie/verkoopmarketing: Een korte beschrijving van initiatieven ter bevordering van het bewustzijn, de presentatie en communicatie van klantbewustzijn en persoonlijke competentie is hier vereist.

Geschiktheid voor de industrie door specifieke functies: Met dit criterium moet de bijzondere geschiktheid van het systeem voor de geselecteerde categorie worden aangetoond. De speciale vereisten en de implementatie door de ERP-oplossing moeten worden beschreven.

Ergonomie: Ergonomie beschrijft het gebruiksvriendelijke ontwerp van een systeem. Voor een beoordeling van de ergonomie dient te worden beschreven hoe het voldoen aan ergonomische principes in het systeem tot uiting komt. Er moeten ook twee zinvolle screenshots met uitleg worden ingediend.

Technologie en reikwijdte van integratie: Dit criterium vereist een beschrijving van de systeemarchitectuur, het aanpassingsvermogen en de flexibiliteit van het ERP-systeem. Er moeten ook uitspraken worden gedaan over de vrijgave van individuele aanpassingen. Een presentatie van het vermogen van het systeem om te worden geïntegreerd in bestaande bedrijfsoverstijgende systeemlandschappen is ook wenselijk in deze categorie. Verder is een beschrijving van de verbinding van leveranciers en klanten via internet en de interoperabiliteit met andere applicatiesystemen vereist.

De beste ERP-systemen 2020 - ERP-beheer (3)

De beoordelingscriteria worden voor aanvang van de wedstrijd door de jury gewogen. In figuur 2 is het verloop van de wegingen door de jaren heen weergegeven. Net als voorgaande jaren werd het criterium klantvoordeel hoog gewaardeerd. Het criterium van industrieel gebruik daarentegen heeft aan belang ingeboet en speelt nu meer in het midden, samen met zowel de implementatiemethodiek als de technologie en reikwijdte van integratie. Ook de criteria onderzoek en ontwikkeling en ergonomie noteerden een aanzienlijke stijging. Klantcommunicatie staat ook dit jaar weer op de voorgrond. De ERP-aanbieders zouden deze ontwikkelingen al ter harte moeten nemen ter voorbereiding op de wedstrijd volgend jaar en de tijd tot de wedstrijd effectief gebruiken voor verdere ontwikkeling.

De beste ERP-systemen 2020 - ERP-beheer (4)

Alle schriftelijke kandidaturen worden onderworpen aan een gedetailleerde beoordeling door de jury. Minstens drie juryleden beoordelen elke inzending onafhankelijk van elkaar. Daarnaast wordt gecontroleerd of de inzending in de juiste categorie valt en minimaal 500 van de maximaal mogelijke punten behaalt. Per categorie gaan maximaal de drie beste aanbieders door naar de volgende ronde. Alle aanbieders worden gedetailleerd geïnformeerd over hun prestaties - ook in vergelijking met het gemiddelde van alle deelnemers. De providers en systemen die zijn uitgenodigd voor de openbare providerpresentatie ontvangen al de prijs "Finalist: ERP-systeem van het jaar". Bij de leverancierspresentatie, die plaatsvond als onderdeel van het ERP-congres 2020 met grote publieksparticipatie ter plaatse in Frankfurt en online via livestream, stonden tot drie best geplaatste winnaars in elke categorie tegenover de voltallige jury. Uit de zeven criteria kiezen de aanbieders de drie die ze publiekelijk willen presenteren. Voor de overige vier criteria wordt het voorlopige cijfer uit de schriftelijke aanvraag gebruikt. Elke leverancierspresentatie bestaat uit de presentatie van de finalist en vragen van de jury. Direct na de presentatie worden de drie gepresenteerde criteria beoordeeld door de juryleden. Dit jaar hebben verschillende providers geselecteerde klanten meegenomen om te ondersteunen wat er werd gezegd. In elke categorie wint het systeem dat de hele jury het best overtuigt, dat het resultaat is van de individuele stemmen, de competitie.

De jury van dit jaar

Wie zijn de rechters die de grote verantwoordelijkheid dragen om de systemen eerlijk te beoordelen? De jury bestaat uit vertegenwoordigers uit de wetenschap, media en consulting. De voorzitter van de jury is prof.dr.-ing. Norbert Gronau, leerstoel bedrijfsinformatica, in het bijzonder processen en systemen, aan de Universiteit van Potsdam en wetenschappelijk directeur van het onderzoeks- en toepassingscentrum Industrie 4.0. Sommige juryleden zijn al lang bij ons, terwijl anderen dit jaar nieuw zijn aangeworven. Dit zorgt voor een frisse wind in de brainstormsessies over de te adverteren categorieën en voor vruchtbare discussies. Vanwege de bijzondere omstandigheden als gevolg van de coronapandemie was de jury dit jaar slechts gedeeltelijk vertegenwoordigd bij de leverancierspresentaties. De aansluitende juryvergadering vond puur digitaal plaats. Op de volgende foto ziet u een kleine impressie.

De beste ERP-systemen 2020 - ERP-beheer (5)

De prijswinnaars van 2020

In 2020 hebben de volgende systemen de titel "ERP-systeem van het jaar" gekregen. De prijsuitreiking vond na afloop van het ERP-congres plaats in een feestelijke sfeer. Wie niet naar Frankfurt kon afreizen, had de mogelijkheid om de gebeurtenissen online te volgen in de livestream:

Opstart-ERP: D&G Software, Vectotax en Optibit streden tegen elkaar in de categorie Startup-ERP voor snelgroeiende bedrijven. De winnaar was het bedrijf Vectotax met de TaxMetall-oplossing. De jury was overtuigd door de hoge dekking van de specifieke eisen van de doelgroep, de technologiemix en de implementatiemethodiek, die klassieke en agile elementen bevat.

Platform-ERP: Ook de finale in de categorie Platform ERP was erg spannend. Hier streden Modula, Werbas en Weclapp om de kroon, die Weclapp won. Het systeem werd vooral erkend vanwege zijn bijzonder goede ergonomie, sterke API-aanbiedingen, uitbreidingen op de marktplaats en interactieve ontwikkeling.

ERP voor de hightech industrie: In de ERP-categorie voor de hightech-industrie nam Asseco het op tegen Dontenwill en de nieuwkomer Helium V. Asseco mocht met de prijs naar Karlsruhe. Het gepresenteerde systeem maakte indruk op de jury, onder meer door het eenvoudige onderhoud en de aanpasbaarheid, de dekkingsgraad van de waardeketen, het gebruiksgemak en de apparaatonafhankelijkheid.

Auto-ERP: De categorie "Automotive ERP" is traditioneel een van de belangrijkste subcompetities. In een fotofinish kwam de Timeline Business Solution als beste uit de bus tegen de eveneens zeer goede PSI Automotive & Industry. Timeline heeft de toekomstige thema's AI en IoT onderkend, voert rapid prototyping uit, kon de voordelen voor de klant benadrukken en heeft al veel standaardfuncties geïntegreerd die belangrijk zijn voor de auto-industrie. Dat en meer eerde de jury met de prijs.

Internationale ERP: CVS Ingenieurgesellschaft en Abona Deutschland GmbH streden om de kroon op het gebied van internationale ERP. Met een klantvoorbeeld in 30 landen en meer dan 3.000 gebruikers overtuigde CVS de jury met de Alphaplan-oplossing. Naast dit klantvoorbeeld wist CVS indruk te maken op de jury met de aanpassing van hun systeem, de globale zoekfunctie en de data-gerelateerde architectuur. Speciale MKB-prijs: De jury kende ook dit jaar de MKB-speciale prijs toe aan D&G Software GmbH. Volgens de jury is het ERP-systeem VS/4 de beste oplossing voor het midden- en kleinbedrijf. Het is geschikt voor snelgroeiende bedrijven in zowel de logistieke als de retailsector.

De beste ERP-systemen 2020 - ERP-beheer (6)

Alle finalisten - en niet alleen de winnaars - hebben buitengewoon innovatieve oplossingen die bijzonder geschikt zijn voor de betreffende industrieën. De concurrentie toonde ook in 2020 aan dat met name middelgrote aanbieders zich kenmerken door klantnabijheid en een doelgerichte benadering van nieuwe technologieën. Volgend jaar vindt weer de wedstrijd voor het ERP-systeem van het jaar plaats, aangevuld met een internationale prijzenronde.

De beste ERP-systemen 2020 - ERP-beheer (7)
AutomobielERP systeemERP-systeem van het jaar 2020Hightech-IndustrieInternationale ERPplatform
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carlyn Walter

Last Updated: 10/03/2023

Views: 5285

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carlyn Walter

Birthday: 1996-01-03

Address: Suite 452 40815 Denyse Extensions, Sengermouth, OR 42374

Phone: +8501809515404

Job: Manufacturing Technician

Hobby: Table tennis, Archery, Vacation, Metal detecting, Yo-yoing, Crocheting, Creative writing

Introduction: My name is Carlyn Walter, I am a lively, glamorous, healthy, clean, powerful, calm, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.