CV maken? Gemakkelijk invullen en direct downloaden 📄 (2023)

Personalia en contactgegevens

Je personalia zijn een onmisbare factor op elk cv. Bovenaan het document vermeld je je voor- en achternaam, jewoonadres, hettelefoonnummerwaarop je bereikbaar bent en jee-mailadres. De persoonlijke gegevens zijn verder aan te vullen met gegevens alsgeboortedatum,nationaliteit,burgerlijke staatingeslacht. Tegenwoordig worden ook links opgenomen naarsocial media-profielen, een eigen website of blog. Ook een goede zakelijkeFotois een waardevolle aanvulling op het cv.

(Video) Free Resume Builder Websites (Best FREE Online Resume Maker)

Persoonlijk profiel

Hoewel het persoonlijk profiel niet verplicht is, kan het je sollicitatie een flinke boost geven. Het geeft je cv niet alleen een persoonlijk tintje maar het laat je sollicitatie er ook uitspringen. Een uitstekende manier om jezelf te onderscheiden van de concurrentie. Eenprofielschetsbegin je met een korte uiteenzetting over wie jij bent als persoon en wat jouw werkwijze is, om daarna af te sluiten met je ambitie voor de toekomst. In zo’n vier tot vijf zinnen overtuig je de lezer jouw cv verder te lezen.

Werkervaring

Het onderdeel dat het fundament vormt van je cv is de sectie ‘werkervaring’. Bij het doornemen van een curriculum vitae wil de werkgever weten of jouw ervaring voldoet aan de functievereisten. Is dit het geval dan word je uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek of ga je door naar de volgende ronde. Daarom is het essentieel dat de informatie die je deelt relevant is en aansluit op wat er gevraagd wordt. Bij solliciteren zonder of met weinig werkervaring kun je andere activiteiten benoemen waaruit blijkt dat je toch geschikt bent voor de baan. Denk aan vrijwilligerswerk,stadia, studieprojecten ennevenactiviteiten.

Opleidingen

(Video) How to Make an Easy Resume in Microsoft Word (latest)

Naast je personalia is ook de sectie ‘opleidingen’ een onderdeel dat altijd terugkomt op een cv. Samen met je werkervaring geeft het een compleet beeld van jouw kennis en kunde. Zo laat je zien wat je opleidingsniveau is, maar ook of je over het gevraagde denk- en werkniveau beschikt. Bij het vermelden van opleidingen op een cv wordt de laatst afgeronde opleiding bovenaan gezet en ga je verder in omgekeerd chronologische volgorde.

Vaardigheden

Het opnemen van een lijstje met vaardigheden is zeer aan te raden. Het is een manier om jezelf in de kijker te spelen en te laten zien waar je goed in bent. Zet bijvoorbeeld leiderschapsvaardigheden op je cv, kennis van bepaalde technieken of juist je vermogen om te analyseren en organiseren. Let er ook op dat je de vaardigheden in de vacaturetekst laat terugkomen in je curriculum vitae door deze in je eigen woorden op te nemen.

Competenties

Je cv krijgt niet alleen meer waarde door het benoemen van aangeleerde vaardigheden, ookcompetentieszijn belangrijk om mee te nemen. Persoonlijke eigenschappen geven de werkgever namelijk een idee van de persoonlijkheid van de sollicitant. Door juist je sterke punten te accentueren laat je zien dat je bekwaam bent en dat je effectief functioneert. Passen jouw competenties bij de functie waarop je solliciteert dan vergroot je de kans op de baan.

(Video) Create Best CV for Free in MS Word | Best CV Format 2022

Talen

Spreek je meerderetalen? Vermeld dan elke taal die je beheerst op je cv. Maak een overzicht van je moedertaal, de talen die je vloeiend spreekt, de talen die je goed onder de knie hebt en ook de talen waarvan je redelijke kennis hebt. Zelfs als er niet specifiek omtalenkenniswordt gevraagd in de vacature kan deze informatie de doorslag geven. Wees altijd eerlijk over je taalniveau.Liegen op je cvis nooit een goed idee en kan ervoor zorgen dat de baan aan je neus voorbij gaat.

Hobby's zijn een interesse

De hobby's die je in je vrije tijd bezigt, kunnen geschikt zijn om op je cv te zetten zolang ze relevant zijn voor de functie. Door hobby’s en interesses op te nemen, schets je een positief beeld van jezelf en geef je je sollicitatie net wat meer persoonlijkheid.

Nevenactiviteiten

Het toevoegen van nevenactiviteiten kan je cv interessanter maken. Nevenactiviteiten zijn betaalde of onbetaalde activiteiten die je naast je baan uitoefent. Denk hierbij aan vrijwilligerswerk, werkzaamheden voor een vereniging, een eigen bedrijfje of je deelname aan een politieke partij. Het is slim om alleen nevenactiviteiten te vermelden die van toegevoegde waarde zijn voor de baan waarnaar je solliciteert.

Cursussen

Een goede manier om een cv met weinig werkervaring te vullen is doorcursussen, workshops of behaalde certificaten toe te voegen. Door cursussen te volgen of deel te nemen aan masterclasses verbreed je je kennis en bouw je je vaardigheden verder uit. Een werkgever kan veel afleiden aan de hand van dit onderdeel op jouw cv.

Stadia

Het benoemen van een stage op je curriculum vitae wordt door veel werkgevers gezien als werkervaring. Ideaal voor starters en mensen die nog niet over veel ervaring beschikken. Een stage is een waardevolle praktijkervaring waarin je de geleerde theorie rechtstreeks in praktijk brengt. Een uitstekende manier om te laten zien welke vaardigheden je in korte tijd hebt opgedaan in jouw vakgebied.

Referenties

Hoewel er in de vacaturetekst gevraagd kan worden naarreferentiesis het geen verplicht onderdeel van je curriculum vitae. Bij het vermelden van referenties noem je een of meerdere contacten die iets over je functioneren en jouw persoonlijkheid kunnen zeggen in eerdere functies. Maak je de keuze om referenties toe te voegen dan moet je van tevoren toestemming hebben gevraagd aan de referent.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tyson Zemlak

Last Updated: 14/08/2023

Views: 5631

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tyson Zemlak

Birthday: 1992-03-17

Address: Apt. 662 96191 Quigley Dam, Kubview, MA 42013

Phone: +441678032891

Job: Community-Services Orchestrator

Hobby: Coffee roasting, Calligraphy, Metalworking, Fashion, Vehicle restoration, Shopping, Photography

Introduction: My name is Tyson Zemlak, I am a excited, light, sparkling, super, open, fair, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.