Burenregeling | Vlaamse Landmaatschappij (2023)

 • ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Welke transporten kunt u doen met een burenregeling?
 • Aan welke voorwaarden moet u voldoen om mest te vervoeren met een burenregeling?
 • Melding van een overeenkomst burenregeling
 • Gedeeltelijke of volledige annulering van een overeenkomst burenregeling
 • Wijziging van een overeenkomst burenregeling
 • Voor- en nameldingvan vervoer in het kader van een burenregeling
 • Wijziging van een namelding van vervoer in het kader van een burenregeling
 • Contactgegevens

  Welke transporten kunt u doen met een burenregeling?

  Gebiedsgerichte maatregelvanaf 01/08/2019: jaarlijks moet vanaf 1 augustus elk vervoer van vloeibare dierlijke mest naar een perceel in gebiedstype 2 of gebiedstype 3 gebeuren door een erkende mestvoerder.Dat vervoer kan niet met een burenregeling.​​Die verplichting geldt niet alshet gaat om een perceel grasland of om een blijvende teelt.

  Een burenregeling kan gesloten worden voorde volgende types vantransporten binnen Vlaanderen:

  1. dierlijke mest of andere meststoffen vanuit een exploitatie naar een opslag van een exploitatie die allebeideel uitmaken van hetzelfde bedrijf. Dat kan over een verdere afstand dan de buurgemeente, op voorwaarde dat het bedrijf maximaal drie verschillende exploitaties heeft. Als het bedrijf meer dan drie exploitaties heeft, kan alleeneen burenregeling afgesloten worden tussen 2 exploitaties als voldaan is aan de voorwaarden vermeld onder punt 2.
  2. dierlijke mest of spuistroom geproduceerd op een exploitatie in een bepaalde gemeente naar landbouwgronden of opslag van een andere exploitatie in dezelfde gemeente of een aangrenzende gemeente;
  3. champost geproduceerd op een uitbating in een bepaalde gemeente naar landbouwgronden of opslag van een exploitatie in dezelfde gemeente of een aangrenzende gemeente;
  4. dierlijke mest geproduceerd op een exploitatie in een bepaalde gemeente naar een verwerkingseenheid in dezelfde gemeente of een aangrenzende gemeente, waarbij elk transport bij aankomst op de verwerkingseenheid gewogen wordt;
  5. effluent geproduceerd op een verwerkingseenheid gelegen in een bepaalde gemeente naar landbouwgronden of opslag van een exploitatie gelegen in dezelfde gemeente of een aangrenzende gemeente, waarbij elk transport bij vertrek op de verwerkingseenheid gewogen wordt.
  6. effluent vanuit een opslag op een exploitatie naar landbouwgronden van een andere exploitatie. Dat is zo sinds 1 januari2017. Voor het vervoer van effluent naar landbouwgronden van een andere exploitatie binnen hetzelfde bedrijf is geen burenregeling nodig, op voorwaarde dat het bedrijf maximaal drie verschillende exploitaties heeft. Voor het vervoer naar een opslag is wel een burenregeling nodig.

  Transporten van of naar verzamelpunten en uitbatingen van producenten van andere meststoffen kunnen niet met een burenregeling uitgevoerd worden.

  Sinds7 juli 2017 isnaar aanleiding van een wijziging in de wetgevinggeen burenregeling meer nodig voor het vervoer van dierlijke mest of andere meststoffen vanuit een bepaalde exploitatie naar landbouwgronden van een andere exploitatie. Dat op voorwaarde dat beide exploitaties deel uitmakenbusjehetzelfde bedrijfen dat het bedrijf maximaal drie verschillende exploitaties heeft. Voor het vervoer naar eenopslag is wel een burenregeling nodig.

  Aan welke voorwaarden moet u voldoen om mest te vervoeren met een burenregeling?

  U mag alleen mest vervoeren met een burenregeling als aan al deonderstaande voorwaarden voldaan is:

  • Het transport wordt uitgevoerd door de aanbieder of de afnemer van de mest met een trekkend voertuig waarvan hij eigenaar is.Kijk na of u een AGR-GPS-app moet gebruiken.
  • In de gevallen 2 t.e.m.6 moet de mestgelost worden in dezelfde gemeente als de gemeente waarinde exploitatie of uitbating van de aanbieder ligt, of in een aangrenzende gemeente;
  • In de gevallen 2 t.e.m. 5 moet de mestgeproduceerd worden op het exploitatie- of uitbatingsadres van de aanbieder, zoals vermeld op het formulier.

  • In de gevallen 4 t.e.m. 5 moet elk vervoer dat uitgevoerd wordt in het kader vande burenregeling bij aankomst of vertrek op de verwerkingseenheid gewogen worden (weegbrug of debietmeting).

  • In de volgende gevallen moet elk vervoer dat uitgevoerd wordt in het kader vande burenregeling uiterlijkde dagvoorafgaand aan het vervoer door de aanbieder of de afnemer aan de Mestbank voorgemeld worden via het Mestbankloket:
   • alsdierlijke mest geproduceerd op een exploitatie vervoerd wordt naar een verwerkingseenheid;
   • alseffluent geproduceerd op een verwerkingseenheid vervoerd wordt naar een exploitatie;
   • als effluent vanuit een opslag op een exploitatie vervoerd wordt naar landbouwgronden van een andere exploitatie (sinds 1 januari2017)

  Bijkomende voorwaarden voor vervoer van effluent vanuit een opslag op een exploitatie naar landbouwgronden van een andere exploitatie (sinds1 januari 2017)

  Naast de hierboven vermelde voorwaarden voor het vervoer binnen dezelfde gemeente of naar een aangrenzende gemeente en de verplichte melding per vervoer, gelden de volgende voorwaarden:

   • U mag per landbouwbedrijf slechts een beperkte hoeveelheid effluent vanuit eenopslag met een burenregeling vervoeren:
    • Er mag tijdens het huidige en vorige jaar samen niet meer effluent met eenburenregeling vervoerd worden vanuit de opslag van een bedrijf dan de hoeveelheid dierlijke mest die van dat bedrijf in het vorige jaar is vervoerd naar een verwerkingseenheid, op basis van een burenregeling en mestafzetdocumenten. Het gaat telkens om de hoeveelheid effluent en dierlijke mest, uitgedrukt in ton.
    • Voorbeeld: als vanuit een landbouwbedrijf in 2016 100 ton dierlijke mest naar een verwerkingseenheid is vervoerd, mag er tussen 1 januari 2016 en 31 december 2017 maximaal 100 ton effluent vanuit de opslag van dat bedrijf worden gevoerd met een burenregeling.
   • Het vervoer wordt uitgevoerd tussen 15 februari en 31 augustus;
   • De inhoudswaarden van het effluent worden bepaald op basis van een analyse, die op het moment van het transport maximaal drie maand oud is;
   • Het effluent wordt op de exploitatie van de aanbieder van de meststoffen opgeslagen in een permanente mestopslag waarin geen andere stoffen dan effluent opgeslagen werden (tenzij de mestopslag eerst volledig werd leeggemaakt)
   • Het effluent wordt onmiddellijk na het vervoer opgebracht op de percelen landbouwgrond;
   • Al het effluent dat op de exploitatie in het betrokken kalenderjaar aanwezig is, is afkomstig van dezelfde verwerkingseenheid.

  In bepaalde gevallen moet u na het afsluiten van een overeenkomst burenregeling ook elk vervoer in het kader van die burenregeling ten laatste de dag voor het vervoer voormelden via het Mestbankloket. Na afloop moet het vervoer ook nagemeld worden. Meer info hierover vindt u in de rubriekvoor- en namelding van vervoer in het kader van een burenregeling.

  Melding van een overeenkomst burenregeling

  Wat?

  Eenovereenkomst burenregelingis een contract, waarin u vastlegt hoeveel en welke mest vervoerd zal worden van de aanbieder naar de afnemer.

  Voortaan is de duurtijd van een overeenkomst burenregeling beperkt tot eenperiode van drie maanden binnen hetzelfde kalenderjaar. Als de mestsamenstelling bepaald wordt op basis van een analyse, is deeinddatum van de burenregeling beperkt tot de geldigheid van de analyse.

  Meld een overeenkomst burenregeling voordat het vervoer plaatsvindt bij de Mestbank via het Mestbankloket. Geef daarbij de volgende gegevens op:

  • de identificatie- en adresgegevens van de aanbieder en de afnemer
  • de periode waarin de burenregeling uitgevoerd wordt. Die periodebedraagtmaximaal driemaanden, binnen hetzelfde kalenderjaar.
  • de gemeente of gemeentes waar de dierlijke mest, het effluent, de champost, de spuistroom of andere meststof naartoe gevoerd wordt. Als de meststof in verschillende gemeentes gelost wordt, moet per gemeente aangeduid worden welke soort en vorm van de meststof vervoerd wordt en om hoeveel meststof het gaat.
  • de soort en de vorm van de dierlijke mest, het effluent, de champost, despuistroom of andere meststof
  • de hoeveelheid dierlijke mest, effluent, champost of spuistroom, uitgedrukt in ton, in kg N en in kg P2O5, die vervoerd wordt

  Wanneer?

  U moet een overeenkomst burenregeling voor het vervoer aan de Mestbank melden. Het vervoer kan uitgevoerd worden zodra u het registratiebewijs hebt. Tijdens elk transport in het kader van een burenregeling moet het registratiebewijs van de betreffende burenregeling of eendigitale versieervan in het transportmiddel aanwezig zijn. Burenregelingen die betrekking hebben op het verhandelen vanmest voor een bepaald kalenderjaar, kunt u ten vroegste aan de Mestbank melden vanaf 1 december van het vorige kalenderjaar.

  Hoe?

  Online via het Mestbankloket

  U moetde overeenkomst burenregeling online registreren via hetMestbankloket.De ene partij moet de burenregeling aanmaken en de tweede partij moet de burenregeling bevestigen. Daarna kan het registratiebewijs onmiddellijk afgedrukt of gedownloadworden. Dat registratiebewijs of een digitale versie ervanmoet aanwezig zijn bij het transport. Meer informatie vindt u in deuitgebreide handleidin​g.

  Bekijk hier eenkorte handleiding over de aanmaak van een burenregeling op het Mestbankloket en het afdrukken van het registratiebewijs.​

  Wat moet u bij u hebben tijdens het transport?

  Het registratiebewijs of een digitale versie ervan moet aanwezig zijn tijdens elk vervoer in het kader van deburenregeling.

  Dedigitale versie moet goed leesbaarzijn op een digitale drager (smartphone of tablet), bij voorkeur in pdf-vorm. In het geval van een burenregeling, is dat een download van het registratiebewijsvan het Mestbankloket.

  Gedeeltelijke of volledige annuleringvan een overeenkomst burenregeling

  Wat?

  Als de hoeveelheid die u effectief met de burenregeling vervoert, lager is dan watwordt vermeld op het registratiebewijs, moet die burenregeling zo snel mogelijk volledig of gedeeltelijk geannuleerd worden. Bijvoorbeeld als de burenregeling niet of niet volledig doorgaat, of als het vervoer niet uitgevoerd wordt door de aanbieder of afnemer zelf, maar door een erkende mestvoerder met een mestafzetdocument.

  Uitzondering:een annulering van een overeenkomst burenregeling is niet nodig in de volgende gevallen waarbij hetvervoer moet worden gemeld via het Mestbankloket:

  • bij het vervoer van dierlijke mest van een exploitatie naar een verwerkingseenheid;
  • bij het vervoer van effluent geproduceerd op een verwerkingseenheid naar een exploitatie.
  • bij het vervoer van effluent vanuit een opslag op een exploitatie naar landbouwgronden van een andere exploitatie

  De Mestbank beperkt de burenregeling in dat geval ambtshalve tot het deel van de burenregeling waarvoor er nameldingen zijn op het Mestbankloket.

  Wanneer?

  De annulering van een burenregeling moet ten laatste 1 maand na het einde van de periode van de burenregeling gebeuren.

  Hoe?

  Een volledige annulering meldt u met hetformulier Gedeeltelijke of volledige annulering van een overeenkomstburenregeling.Bij een gedeeltelijke annulering vermeldt u per gemeente, de soort en de vorm van de dierlijke mest en de hoeveelheid in ton die toch niet gereden werd in het kader van de betreffende burenregeling.

  Vermeld op hetformulier Gedeeltelijke of volledige Annulering van een overeenkomst burenregelingaltijd het nummer van de burenregeling die u wilt annuleren. Zorg ervoor dat op de annulering de handtekeningen van zowel de aanbieder als de afnemer van de burenregeling staan. Het formulier moet bezorgd worden aan de Mestbank in de provincie van de aanbieder. U kunt het formulier opsturen per e-mail enaangetekende brief. U kunt het formulier ook persoonlijk afgeven tegen ontvangstbewijs.

  Wijziging van een overeenkomst burenregeling

  Wat?

  Het kan gebeuren dat de aanbieder of afnemer vaststelt dat er een fout is gemaakt bij het opstellen of de registratie van de overeenkomst burenregeling. Als de fout niet gaat over de hoeveelheid mest, maar over de identificatie van de aanbieder of afnemer of de mestsoort, moet de burenregeling niet geannuleerd, maar zo snel mogelijk gewijzigd worden.

  Als u een hoger tonnagewilt vervoeren dan wat wordt vermeld op het registratiebewijs, moet u een nieuwe overeenkomst burenregeling afsluiten voor de bijkomende hoeveelheid.

  Hoe?

  Een wijziging van de aanbieder of de afnemer van een burenregeling, meldt u aan de Mestbank in de provincie van de aanbieder met hetformulier Wijziging van de aanbieder of afnemer op een mesttransportdocument.Zowel de originele als de correcte aanbieder of afnemer, moeten het formulier ondertekenen.

  Een wijziging van de mestsoort meldt u aan de Mestbank in de regiovan de aanbieder met hetformulier Wijziging van een overeenkomst burenregeling.Zowel de aanbieder als deafnemer,moetenhet formulier ondertekenen.

  Bezorg het ingevulde formulier bij voorkeur via e-mail aan de Mestbank:

  • vervoer.west@vlm.be, voor West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen
  • vervoer.oost@vlm.be, voor Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg

  Voor- en namelding van vervoer in het kader van een burenregeling

  Wat?

  In de volgende gevallen moet u na het afsluiten van een overeenkomst burenregeling ook elk vervoer in het kader van die burenregeling, ten laatste de dag voordat het vervoer plaats heeft, voormelden via het Mestbankloket:

  • alsdierlijke mest geproduceerd op een exploitatie vervoerd wordt naar een verwerkingseenheid;
  • alseffluent geproduceerd op een verwerkingseenheid vervoerd wordt naar een exploitatie;
  • als effluent vanuit een opslag op een exploitatie vervoerd wordt naar landbouwgronden van een andere exploitatie

  Na afloop van het transport, en uiterlijk de zevende dag na het transport, moet u het namelden en opgeven hoeveel meststoffen vervoerd zijn. Bij het transport van en naar een mestverwerkingsinstallatie, is dat de hoeveelheid meststoffen, zoals vastgesteld tijdens de weging of debietmeting.

  Wie doet de melding?

  Deaanbieder of afnemer van de mest

  Hoe?

  De voor- en namelding moet gebeuren via het Mestbankloket.

  Meer informatie vindt u in deHandleiding voor- en namelding van vervoer in het kader van een burenregeling.

  Opgelet!U kunt de totale hoeveelheid van de burenregeling niet overschrijden bij het voor- of namelden. Als u meer transporten wilt uitvoeren dan de hoeveelheid van de afgesloten burenregeling moet u een nieuwe burenregeling afsluiten.

  De Mestbank beperkt de burenregeling ambtshalve tot dat deel van de burenregeling waarvoor er nameldingen zijn op het Mestbankloket, in de volgende gevallen:

  • bij het vervoer van dierlijke mest van een exploitatie naar een verwerkingseenheid;
  • bij het vervoer van effluent geproduceerd op een verwerkingseenheid naar een exploitatie.
  • bij het vervoer van effluent vanuit een opslag op een exploitatie naar landbouwgronden van een andere exploitatie

  Gebruik vane-mail in plaats van internet in geval van overmacht

  Als door overmacht het loket niet bereikbaar is, kan de aanbieder of afnemer de toestemming vragen om de voormelding van het vervoer in het kader van een burenregeling te e-mailen. Hoe gaat u daarvoor te werk?

  • Vul hetformulier Verzoek om vervoer in het kader van een burenregeling voor te melden via e-mailin en bezorg het aan de Mestbank in uw provincie. Neem voor een vlot verloop best ook telefonisch contact op met de Mestbank in uw provincie.

  • Bij akkoorde-mailt de Mestbank u het formulier terug met vermelding van de toegestane periode. Ook ontvangt u het formulier om de voormeldingvia e-mailuit te voeren.

  Als u een mesttransportvia e-mail voormeldt, moet u uiterlijk de 7de dag na datum waarop u weer toegang hebt tot het Mestbankloket de namelding doen.

  Wijziging van een namelding van vervoer in het kader van een burenregeling

  Wat?

  Het kan gebeuren dat de aanbieder of afnemer vaststelt dat er een fout is gemaakt bij het namelden van een vervoer in het kader van een burenregeling op het Mestbankloket. Die fout moet zo snel mogelijk rechtgezetworden.

  Hoe?

  Gebruik daarvoor hetformulierWijziging van een namelding van vervoer in het kader van een burenregeling. Op het formulier moeten de handtekeningen vande aanbieder en de afnemer van de burenregeling staan.

  U kunt het formulier opsturen per e-mail ofbrief, of u kunt het persoonlijk afgeven bij de Mestbank in de provincie van de aanbieder.

  Contactgegevens

  • VLM Regio West (West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen)
   T02 543 76 29: kies 1 in het menu
   vervoer.west@vlm.be

   Vestigingen:

   • Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 75, 9000 Gent
   • Velodroomstraat 28, 8200 Brugge
  • VLM Regio Oost (Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg)
   T02 543 76 30: kies 1 in het menu
   vervoer.oost@vlm.be

   Vestigingen:

   • Dirk Boutsgebouw, Diestsepoort 6 bus 74, 3000 Leuven
   • Cardijnlaan 1, 2200 Herentals
   • Hendrik Van Veldekegebouw, Koningin Astridlaan 50, 3500 Hasselt​
  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Aracelis Kilback

  Last Updated: 10/10/2023

  Views: 6273

  Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

  Reviews: 91% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Aracelis Kilback

  Birthday: 1994-11-22

  Address: Apt. 895 30151 Green Plain, Lake Mariela, RI 98141

  Phone: +5992291857476

  Job: Legal Officer

  Hobby: LARPing, role-playing games, Slacklining, Reading, Inline skating, Brazilian jiu-jitsu, Dance

  Introduction: My name is Aracelis Kilback, I am a nice, gentle, agreeable, joyous, attractive, combative, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.