Als je deze fout maakt, kill je jouw winst binnen het affiliate programma (2023)

Affiliate marketing staat bekend als een van de meest winstgevende marketing kanalen om onlinegeld mee te verdienen. Afhankelijk van jouw commissiemodel levert affiliate marketing in de basis voor iedere euro dat je erin stopt minimaal een paar euro op. Zo kun je jouw eigen budget realiseren binnen affiliate marketing. Je loopt relatief weinig risico en betaalt als er daadwerkelijk een sale plaats vind, wat ervoor zorgt dat je voor iedere gespendeerde euro meer omzet terugkrijgt dan je uitgeeft. Dat wil je uiteraard graag zo houden, en wil je jouw winst binnen jouw affiliate programma niet killen. Voorkom de fout die ik aan je uitleg in dit blogartikel.

Affiliate marketing in de online marketing mix

In mijn blogs heb ik vaker aangegeven dat affiliate marketing net even een ander soort online marketing kanaal is dan de andere online marketing kanalen. Dat zit hem in twee dingen: de manier van afrekenen en de afhankelijkheid. Bij affiliate marketing werk je dus op commissiebasis, waar je met andere online marketing kanalen op een vergoeding per klik of per duizend views werkt. Daarnaast ben je bij affiliate marketing afhankelijk van partners, waar je bij andere online marketing kanalen volledig controle hebt over jouw campagnes. Dat maakt overigens ook dat affiliate marketing super interessant kan zijn voor jouw organisatie, want je maakt gebruikt van de doelgroepen op andere websites dan die van jezelf.

Maar, terug naar de fout die je niet wilt maken om zo geen winst te lekken, affiliate marketing in de online marketing mix is waar menig fout wordt gemaakt. Er wordt te vaak gekeken naar wat je wilt uitgeven aan een transactie en dat wordt doorgezet binnen affiliate marketing. Dat hoeft lang niet altijd de 100% waarheid te zijn en onder aan de streep kunnen de kosten alsnog hoger uitvallen dan je initieel aan commissiekosten ziet. Ik kan me voorstellen dat dit wat complex is, dus ik neem je er even dieper in mee.

(Video) Affiliate Marketing Mistakes to Avoid

Hogere kosten dan de commissies

Er zijn verschillende facetten om rekening mee te houden bij het definieren van het commissiemodel en dat is onder andere de rol van affiliate marketing in de online marketing mix en jouw affiliate marketing strategie. Heb je wel eens onderzoek gedaan naar hoe vaak affiliate marketing onderdeel is van jouw conversiepad? Het aantal stapjes dat een consument online zet om tot de aankoop te komen kun je hierin goed analyseren. Als affiliate onderdeel is van het pad, kan je dit de commissie van de conversie kosten. Zitten hier nog online marketing kanalen omheen waar je op klik basis voor betaald, tel je dat erbij op. Is het dan nog winstgevend? En wat als je hier nog de kosten van het netwerk bij op telt, bijvoorbeeld een vast bedrag per maand, of de fixed fee die je eventueel hebt ingezet om extra exposure in te zetten? Hoe zien jouw verdiensten er dan uit?

Ik ga het nog iets concreter maken. In de basis heeft een affiliate programma geendeduplicatie model. Dat betekent dat het affiliate netwerk, dat geen inzicht heeft in jouw andere online marketing kanalen, iedere klik dat gekoppeld kan worden aan een conversie als 1-op-1 link. Klik door consument, conversie vindt plaats, klik wordt conversie. Zitten hier nog online marketing klikken tussen? Dat ziet het affiliate netwerk standaard niet.

(Video) 14 Terrifying Truths You’ll Discover When you Start Affiliate Marketing

Veel adverteerders zetten geen ontdubbelingsmodel in, maar houden in het commissiemodel hier geen rekening mee. Hierdoor lijkt het binnen het affiliate netwerk alsof je een goede ROAS draait. Dit is een formule dat je op jouw omzet en kosten toepast om te weten hoeveel iedere euro je oplevert. Overall draai je mogelijk naast de commissie nog een paar euro aan andere online marketing kosten waardoor je mogelijk buiten jouw ideale kostenplaatje gaat. Er ‘lekt’ geld weg waar je het niet ziet in het affiliate netwerk.

Onderzoek & analyseer

Voordat je meteen in de oplossingsmodus schiet; onderzoek eerst eens wat de impact op jou is. Hoe vaak zit affiliate marketing in het conversiepad waar het niet de converterende partij is op basis van de laatste klik. Is de laatste klik geen affiliate marketing? Dat zijn de conversiepaden die je wilt analyseren. Als je weet om welke en hoeveel conversiepaden dit gaat, wil je vervolgens weten wie de laatste klik krijgt en hoeveel betaalde klikken er zich in dit soort paden begeven. Doe grondig onderzoek naar de impact die dit heeft en analyseer de cijfers. Zo weet je wat er daadwerkelijk mogelijk weglekt en of jouw affiliate programma wel degelijk winstgevend is.

(Video) A Show of Scrutiny | Critical Role: THE MIGHTY NEIN | Episode 2

Oplossing!

Als je de impact weet heb je twee oplossingen die je kunt hanteren en vaak is één van de twee voldoende. Goed om dus even het effect af te wachten voordat je beide implementeert. Allereerst, ik noemde het al even: het ontdubbelingsmodel. Je kunt ervoor kiezen om – manueel of geautomatiseerd – affiliate marketing transacties af te keuren als deze worden overschreven met een betaalde klik. Dit geef je door in je programma voorwaarden ter transparantie richting een publisher en voert dit technisch of manueel door door te kijken naar de laatste klik van de transactie.

De andere oplossing is om jouw commissiemodel opnieuw te ijken en te berekenen. Je wilt hier een buffer in hebben als je niet ontdubbelt om zo niet voor verrassingen te komen te staan als je veel betaalde klikken rondom je commissie hebt. Je wilt altijd zeker weten dat je binnen een bepaald kostenplaatje opereert ten opzichte van de omzet. En dat kostenplaatje bepaal je zelf door exact te weten wat je wilt betalen voor een conversie.

(Video) SCHULDENVRIJ LEVEN & ONTSNAPPEN AAN DE RAT-RACE II Stijn Zeeman

FAQs

Is affiliate marketing dying? ›

In conclusion, affiliate marketing is alive and well–and it's not dead! You can create a successful affiliate campaign with the right strategies, resources, and tools to drive more site traffic and increase sales.

What is affiliate marketing in English? ›

Affiliate marketing is the process of making money online every time a customer purchases a product based on your recommendation. This is an online sales tactic that allows you – 'the affiliate' – to earn a commission and helps the product owner increase sales.

Do people really make money with affiliate marketing? ›

Is affiliate marketing legit? Despite a controversial reputation among those not really in the know, affiliate marketing is a totally legit way to earn an income. At the end of the day, the majority of the world's population is internet-connected, and online sales in all categories are constantly increasing.

Is affiliate marketing a get rich quick? ›

It takes time and dedication to build a successful affiliate marketing business. Contrary to what you might see on TikTok, affiliate marketing is not a “get rich quick” scheme. It requires consistent effort and strategy to see results.

Videos

1. Ontgrendel Geheim: €500/Dag met Paypro Affiliate Marketing!
(Roy de Jong)
2. The Open Road | Critical Role: THE MIGHTY NEIN | Episode 5
(Geek & Sundry)
3. Beginnen Met Affiliate Marketing Als Ik Geen Geld Meer Zou Hebben.
(FreedomLifestyleCreatives)
4. The Howling Mines | Critical Role: THE MIGHTY NEIN | Episode 6
(Geek & Sundry)
5. Vilna van Betten over ontladen en voelen en verdriet niet verwerken | KUKURU #91
(KUKURU)
6. Steam and Conversation | Critical Role: THE MIGHTY NEIN | Episode 9
(Geek & Sundry)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kimberely Baumbach CPA

Last Updated: 08/09/2023

Views: 5427

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kimberely Baumbach CPA

Birthday: 1996-01-14

Address: 8381 Boyce Course, Imeldachester, ND 74681

Phone: +3571286597580

Job: Product Banking Analyst

Hobby: Cosplaying, Inline skating, Amateur radio, Baton twirling, Mountaineering, Flying, Archery

Introduction: My name is Kimberely Baumbach CPA, I am a gorgeous, bright, charming, encouraging, zealous, lively, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.